Årsmøte 2022

Skøelv grunneierlag

ÅRSMØTE I SKØELV GRUNNEIERLAG – INNKALLING

Det innkalles til årsmøte i Skøelv grunneierlag søndag 27 mars 2022 kl 1700 på Solglimt.

Sakliste:

Sak 1 Velge ordstyrer og protokollfører

Sak 2 Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 3 Registrere frammøte

Sak 4 Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

Sak 5 Årsmelding og revidert regnskap 2021

Sak 6 Budsjett 2022

Sak 7 Forslag om vedtektsendringer . Kjøp av andeler i eiendommer – vedtektenes § 13 – grunneierkort og § 16 Utleie/framleie

Sak 8 Forbud mot makkfiske

Sak 9 Referatsak: Uttalelse fra Skøelv grunneierlag vedr søknad om økt biomasse i oppdrettsanleggene ved Bjørga og Mohamn

Sak 10 Valg