Møteprotokoll

Møteprotokoll for Årsmøte 2017 i Skøelv Grunneierlag

Skøelv grendehus 2. april kl. 1600 i storsalen.

Sak 1.              Registrering av fremmøte og fullmakter

Oppmøte: 28 medlemmer, derav 10 fullmakter.

Antall fiskestemmer: 27

Antall jaktstemmer: 55

 

Sak 2.              Valg av ordstyrer og sekretær

(Hedly Lange Sørfosbog ankommer møtelokalet)

Vedtak enstemmig:

Kåre Rasmussen valgt til ordstyrer.

Tor Esben Nergård valgt til sekretær.

 

Sak 3.              Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Innkalling

Styret viser til en feil i innkallingen som bes noteres. I sak 11 står det «budsjett 2016» som selvsagt er feil, det skulle stått budsjett 2017.

Vedtak enstemmig: Innkalling godkjent.

 

Fullmakter

Vedtak enstemmig: 10 fullmakter vedtatt godkjent.

 

Saksliste

Det fremmes ønske fra Per Kristian Edvardsen om at sak 10.30 «justering av driftsopplegget i fiskeordningen for 2017» tas som første sak under sak 10. – Forslaget godkjent av årsmøtet.

Vedtak enstemmig: Saksliste godkjent.

Sak 4.              Valg av tellekorps

Forslag: Stian Børge Korneliussen og Esten Einar Bakkejord.

Vedtak enstemmig: Forslag godkjent.

 

Sak 5.              Valg av to til signering av protokoll

Forslag: Kåre Fjellheim og Camilla Thoresen.

Vedtak enstemmig: Forslag godkjent.

 

Sak 6.              Åpning ved leder

Sak 7.              Årsmelding

Årsmelding styrets og lagets virksomhet – Styreleder.

Årsmelding Jakt – Esten Einar Bakkejord.

Spørsmål fra Hallgeir Angell vedrørende justering av jakttider for elg.

-          Det forventes ikke svar i saken med det første, styret vil holde medlemmene fortløpende informert.

Årsmelding fiske – Jan Leiv Hagen.

Merknad fra Hedly Lange: Valgkomite i fjord valgte inn blant annet sekretær i styret, Jf. vedtekter, men det bemerkes at vedkommende ikke står oppført som sekretær i årsberetningen.

-          Styret viser til rom for tolkning i vedtektene og at styret har konstituert seg selv.

Vedtak enstemmig: Årsmelding godkjent.

Sak 8.              Regnskap 2016

Spørsmål fra Svein Korneliussen om hvorfor fellesutgifter til eksempelvis leie av møtelokale trekkes fra jaktkonto.

-          Kasserer viser til egenbevissthet rundt dette og at kostnadsbelastningen fordeles mellom fiskekonto og jaktkonto over tid. I denne perioden har jaktkontoen blitt belastet.

Godkjent enstemmig: Regnskap godkjent.

Sak 9.              Orientering om forvaltningsprosessen i elva

v/ Jan Leiv Hagen.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok informasjonen til orientering.

Sak 10.            Innkomne saker

10.30

Saken ble orientert for årsmøtet:

For å vedta «forslag til justering av driftsopplegget i Skøelva for 2017» ser årsmøtet seg nødt til gjennomgå følgende saker som har innvirkning for det foreslåtte driftsopplegget slik at nytt driftsopplegg blir vedtatt med bakgrunn i eventuelle endringer som sakene måtte resultere i: 10.1, 10.3, 10.26, 10.27 og 10.25.

Vedtak enstemmig: Driftsopplegg godkjent.

10.1

Forslag om utfasing av sesongkort:

Forslag fra Gunnar Elvevoll ble vedtatt med 14 stemmer, mot 12.

10.3
Forslaget om fiskefobud på østsiden av Mølnemuren i Mølna (sone 2):

Forslaget fra Gunnar Elvevoll vedtatt med 13 stemmer, mot 12 stemmer.

 

10.26

Endring av fisketider for døgnkort:

Fiskekort – Døgnkort skal starte kl 1800 og vare til kl 1800 neste dag.

Forslag fra Stian Korneliussen forkastes med 16 stemmer mot, 10 stemmer for.

 

10.27

(Halvar Arnesen forlot møtelokalet)

Endring av sesongstart:

Sesongstart i elva – sone 1A og 1B starter 15. juni, resten av elva 1. juli.

Forslaget fra Stian Korneliussen forkastes med 10 stemmer for og 15 stemmer mot.

 

10.25

Forslaget fra Per Kristian Edvardsen ble ikke tatt vil votering ref. vedtak fattet i sak 10.1.

Etter sak 10.25 gikk årsmøtet tilbake til sak 10.30 for votering.

10.2

Saken ble orientert for årsmøtet:

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok informasjonen fra Gunnar Elvevoll til orientering.

10.4

«Få orden på grunneierkortene for fiske, kæm som har tinglyste fiskeretter i elva og rutiner på varsel til oppsynet om dette. En liste fra en styre protokoll til oppsynsmedlemmene. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Viser til sak fremmet til årsmøte 2016 som er identisk, denne ble vedtatt styrebehandlet. Under vises styrets beslutning:

«Grunneierkort reguleres av vedtekter, grunneier med fiskerett er listet opp i vedtektene. Dersom noen kjenner til feil i denne listen, eller at det foreligger endringer som styret ikke er gjort oppmerksom på, er det ønskelig at styret blir informert om dette.»

Styret jobber med oppdatering av listene fortløpende.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.5

«På heimesia, pogt styre er det ukorekte opplysninger og rot, på styrets oppsetet, eks, det er ikke opprettet noe ny stiling i gruneierlaget, dagligleder og navn som står på denne stilingen og besøksadreseadrese i brønøyregistret. Her må det rydes opp i. Det er et år siden sist, vi hadde årsmøte og ikke dette er kommet i orden. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med

Styrets innstilling:

Styre beklager at det informasjonen ikke er korrekt, vi vil jobbe fremover med å ryddet opp i dette. Vi takker for tilbakemeldingen. Saken oversendes styret.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.6

«På heimesia, medlemslista er ikke asjurført i år heller, kafør ikke det. Ikke kommet noe referat fra styremøtene, i henhold til §26. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Viser til sak 5. Hver enkelt sak som fremmes styret vil bli behandlet og meldt tilbake til innmelder. Møtereferater er tilgjengelig for medlemmer på forespørsel. Ut fra vedtektene er ikke styret pålagt å legge ut referater på hjemmesiden. (§9, pnkt. 4.) Styret planlegger for fremtiden å legge ut referat fra fattede beslutninger som gjøres av styret på lagets hjemmeside.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.7

«Forskrifter, kofør e ikke § 5 oppført i forskriften på netsia. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Oversikt over andelene ligger ikke inne i vedtektene, tabellen ligger utenfor vedtektene på lagets hjemmeside av tekniske årsaker. Teksten til §5 i vedtektene jobber vi med å legge inn.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.8

«Forskrifter, § 9 styret, Her er i avsnit 5 står det at, Nåværende styre sitter frem til første årsmøte, hvor det skal velges følgende medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og 2 revisorer. Må be årsmøte ta stiling til dette. Per dags dato er det en skjev fordeling på kor mange personer som valgkomiteen må finne til værv vært år. Jeg Hedly ber styre se på samensetingen og gje valgkomiteen et mandat å justere et å to års, så vi får omtrent likkt vært år.  Så valgkomiteen kan legge det fram for valget på årsmøtet?»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Slik styret oppfatter saken er 3 av styrets medlemmer på valg i år, mens 1 fra valgkomite er på valg. Til neste år derimot vil 4 av styrets medlemmer i tillegg til 2 revisorer, 2 vararevisorer og 2 fra valgkomiteen være på valg. Dette kan skyldes naturlig frafall eller andre faktorer som har forstyrret vervsyklusen. Styret anmoder årsmøte om å be den nye valgkomiteen om å løse denne saken til neste års årsmøte.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering, styrets innstilling godkjent.

10.9

(Dagfinn Solbakken og Rune Guttormsen forlater møtelokalet)

«Valgnemnd: Ole Ovesen, leder, Gunnar Elvevoll og Gunnvor Karlsen. Her må navnene slettes og føres opp med. Valgkomite: leder, 2 medlemer. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Styret planlegger en fullstendig gjennomgang av vedtektene hvor forslag til endringer planlegges fremlagt på neste årsmøte. Saken anbefales oversendt styret.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

 

10.10

«Styret kan: Opprette rådgivende organ som de kan rådføre seg med i saker som gjelder styret sitt arbeid. her må årsmøte ta stiling om valgkomiteen velger medlemer til rådgivende organ eks: fiskeutvalg og bestandsplanutvalg å andre utvalg. Foreslår eks. Her må årsmøte bi enige om en rutine, styre/ årsmøte oppreter et utvalg og antal personer i utvalget, minimun tre eller odetal. Årsmøte kan kun lege ned noe i gruneierlaget. Og valgkomiten foreslår nye folk til utvalgene som varer over flere år.    Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Det vises til planlagt vedtektsendringer i årsmelding.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering, styrets innstilling godkjent.

10.11

«Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer. Styret orinterer årsmøte 2017!»

Viser til sak 10.6.

10.12

«Forskrifter, § 17 oppsyn. kor e instruksen og samordninga med forsvaret og kor åfte det ska utøves om dagen og gåttjørelsen for dette kan forutsies i budsjetet. Få orden på grunneierkortene for fiske, kæm som har tinglyste fiskeretter i elva og rutiner på varsel til oppsynet om dette. En liste fra en styre protokoll til oppsynsmedlemmene, å opprete flere personer i oppsyne, så det er flere å fordele på. Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Instruks til oppsynet er under utarbeidelse, samhandling med forsvaret jobbes det med. Oppsynet foregår på frivillig basis og det har derfor ikke vært kravstilt noen form for hyppighet av utførelsen. Oversikt over gjeldende fiskeretter vil fremgå av oppdatert medlemsliste. Vi minner imidlertid om at dette ikke er hovedoppgaven til oppsynet, men kontroll av utførelsen av fisket ref. regler som regulerer dette. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at oppsynet ikke er tilstrekkelig.

Vedtak enstemmig: Saken overføres til styret som kontrollerer om gårds og bruksnummer på grunneiendommene som kortene utløses på kan vises på det kjøpte kortet.

10.13

«Forskrifter, § 26 informasjon, her er det klart at alle referat fra årsmøte og styremøter m. m. leges ut på en side som ikke eksisterer (skoel.com/) Må be årsmøte om å at det forandres. Er lages e-post adrese riktig.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Styret viser til sak 9. Dette vil bli tatt hensyn til gjennom planlagt revidering av vedtektene.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.14

(Sigurd Bakkejord forlater møtelokalet)

«På forsia. Fiske i skøelva. Her kommer du inn: Link til lagets fiskeside. men bare opplysning om jakt. Jeg fåreslår nytt navn: linker fiske og jakt skøelv. Å en link til Scanatura, som fiske sia har.Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Dette er betraktes som en styresak og styret anmoder årsmøtet om å oversende saken til styret for behandling. Det ligger imidlertid lenker/adresser til både jakt og fiske på laget hjemmesider.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.15

«Møteprotokål på forsia: inngen protokåler/referat fra siste år, ka e: Din overskrift? på sia. Styret gi en orjentering om dette fenomenet til årsmøte.»

Viser til sak 10.5.

10.16

«Jaktutbytte er ikke oppdatert de siste åran på forsia.Styret gi en orjentering om dette til årsmøte.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Kasserer jobber etter oppdaterte lister, listene på hjemmesiden er oppdatert.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.17

«Styret/medlemer i gruneierlaget orjenterer om jæresaken status til årsmøte, etter møte i resi av komunnen i kulturhuset.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Styret mener at saken ikke er relevant for årsmøtet, ønsker noen å informere om saken kan dette tas i etter at møtet er hevet.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering.

10.18

«Jeg Hedly fåreslår et jæreutvalg, bestående av noen av de represetantan som er valgt fra gårsnrene. Dette fra utrag § 4 utsnit: Laget skal innenfor sitt område arbeide for:

 -         en langsiktig ressursforvaltning

-         å tilgodese medlemmenes interesser i utmarka

-         å tilgodese allmennhetens interesser og tilgang til jakt og fiske

-         å forvalte viltet, viltet sitt leveområde og jaktmuligheter

-         å forvalte fiske og fiskemuligheter

-         samarbeid med den offentlige forvaltningen

Må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstillig.

Styrets innstilling:

Styret viser til §4, 2. avs. Pnkt. 2; «Laget skal innenfor sitt område arbeide for(...) å tilgodese medlemmenes interesser i utmarka.» Det gis derfor åpning ifølge vedtektene til å etablere et gjerdeutvalg.

Det vises imidlertid til sak 10. (Dersom mandat gis, strykes denne saken, og innstillingen betraktes dermed som en orientering.)

Styret ønsker mandat fra årsmøtet til å opprette gjerdeutvalg på forespørsel fra de grunneierne som jobber med dette, dersom de henvender seg til styret.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering, styrets innstilling godkjent.

10.19

«Innmeldte saker fra Hedly L. Sørfossbog til årsmøte i 2016.

p 1. Få orden på grunneierkortene for fiske, kæm som har tinglyste fiskeretter i elva og rutiner på varsel til oppsynet om dette. En liste fra en styre protokoll til oppsynsmedlemmene

p 2. Få orden på fisk som bli skadet under fiske må avlives og oppdretts fisk som blir tatt i trappa.

Et forslag er at den blir trekt blant grunneiere med fiskerett innen 3 dager, av 3 stk, eks. 1 fra oppsynet, 1 fra fiskeutvalget, og en fra styret og dokumentere det med filming med mob.

p 3. Fiskeriutvalget kan bestå av 5 stk. Så har men ei arbeidsgruppe i tilegg som mange er meldt seg på i, og utvalget spør  når det er arbeid å gjøre. Eks. utkjøring av soneskilt

p 4. For å få fart på dugnad/ arbeide i trappa/ elva. Fåreslår eg at dugnadstimer pr person på 4 timer og etter det godtjørelse på 100,-kr effektivt arbeid.

p 5. Vi har inntekt på drift på elva og av det må vi grunneierforening beregne å betale for tjenester. eks den jobben Jan Hagen gjør koster mange 10 tals tusner å leie. Dette arbeide har han gjort i mange år gratis. No fåreslår eg en påskjønnelse på 20.000,- for årene han har stått på med, overvåking og mye mye mer, selv om ikke styrene oppgjennom årene ikke har følt med. Så foreslår eg en godtgjørelse på 10.000,- eller mer for drift i trappa.

p 6. Det er ander som har gjort mye og hatt mye ansvar i trappa/ elva. Inge Edvardsen tren en påskjønnelse på 10.000,-kr . eks. oppsyn i mange år, ansvar for forskaring og støping osv.

Styrets i 2015 innstilling til vedtak

Sak 9 oversendes det nye styret for videre behandling.

Jeg Hedly etterlyser referat fra styret på sak 9 fra i fjor 2016

Jeg Hedly, må be årsmøte ta stiling til dette.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Styret viser til mail adressert til Hedly Lange 05.05.16 fra styret, hvor sakene er redegjort for etter årsmøtets beslutning i fjor.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering, styret oversender tidligere svar via mail på nytt.

10.20

«Parkering ved brua ifm. Fiske og oppsyn.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Styret har vært i dialog med grunneier. Vi vil ta opp tråden nå til våren. Gjennom den muntlige dialogen som har vært fremstår det som mulig å få til en ordning med parkering. Denne saken vil bli fulgt videre opp av styret kommende sesong.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Inge Edvarsen til orientering.

10.21

«Avklaring på parkering/fisking på Forsvarets eiendom»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Viser til sak 12. Styret har vært i dialog med Forsvaret vedrørende jakt, vi vil følge opp denne saken videre kommende sesong, også mot elvefisket. Vi ønske å bygge videre på den gode dialogen som vi har opparbeides oss gjennom fjorårets jaktsesong.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Inge Edvarsen til orientering.

10.22

«En fast kjøregodtgjørelse til oppsynet til kontroll.»

Styret trekker sin opprinnelige innstilling til Inge Edvardsens sak enstemmig.

Årsmøtet foreslår følgende:

Styret har anledning til å inngå fastprisavtale for kjøregodtgjørelse for personer som bidrar inn i laget på frivillig basis der kjøring inngår som del av arbeidet. Personer dette måtte gjelde kan søke styret om godtgjørelse, godtgjørelsen fastsettes etter vurdering av omfang.

Vedtak enstemmig: forlag godkjent.

 

10.23

«Oppdatering av medlemslister. Jeg og Lisbeth Fossbakk kjøpte 27/44 og 30/5 i 2013 og 27/50 i 2015.

De her eiendommene står fortsatt på tidligere eiere, selv om det ble meldt i fra ved overtakelse. Dette gjelder også andre eiendommer.»

 

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Dette kjenner styret til og jobber kontinuerlig med oppdatering hjemmesiden.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Per Kristian Edvarsen til orientering.

10.24

(Kristian Bakkejord, Per Arne Bergli og Gunnar Elvevoll forlater møtelokalet)

«Miljøet i elva. Har fått tilbakemelding fra utenbygds sesongkortkjøpere at de ikke føler seg velkommen i elva av grunneiere .

Dette synes jeg er veldig beklagelig og må minne på at vi som grunneierlag forplikte oss til å tilrettelegge for allmennheten.»

Saken ble orientert for årsmøtet sammen med styrets innstilling.

Styrets innstilling:

Dette kjenner styret til og jobber kontinuerlig med oppdatering hjemmesiden.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Per Kristian Edvarsen til orientering.

Det ble etter sak 10.24 rettet spørsmål vedrørende gyldighet av vedtak fattet i sak 10.3. Spørsmålet hadde bakgrunn i juridiske forhold. I tillegg ble det avdekt at vedtaket ble fattet på feil grunnlag da det ikke var ønskelig å forby fisket på østsiden, men på vestsiden av Mølnemuren. Styret tar med seg saken inn i sitt arbeide og ser nærmere på de juridiske forholdene i saken.

 

10.28

Saken tas tilling til av årsmøtet under godkjenning av budsjett.

 

10.29

Det vises til sak 9 «Orientering om forvaltningsprosessen i elva.»

Sak 11.            Budsjett 2017

Budsjettet kunne ikke godkjennes av årsmøtet med bakgrunn i vedtak om utfasing av sesongkort.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet sender over budsjettet til styret for gjennomgang og godkjenning.

 

Sak 12.            Valg

Esten Einar Bakkejord tar gjenvalg under forutsetning av at han kun sitter 1 av 2 år som kasserer. Dvs. at det også skal velges kasserer ved neste valg.

Nytt styremedlem Per Kristian Edvardsen.

Oddmund Unnheim tar gjenvalg som styremedlem.

Vedtak enstemmig: Forslagene godkjennes av årsmøtet.

 

Protokoll godkjent at Camilla Thoresen og Kåre Fjellheim.