Forskrift, fiskeforskrifter § 12 på underside

Din overskrift

Vedtekter for Skøelv Grunneierlag

(Godkjent/vedtatt på årsmøtet 21/6-2020)

§ 1.  SKØELV GRUNNEIERLAG

Skøelv grunneierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneierne innenfor gårdsnummer 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i Sørreisa kommune jf.§ 5.

§ 2.  ANSVAR

Laget er et eierlag og har et begrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. § 5, jskl, § 34b.

§ 3.  AVGRENSING

Laget er geografisk avgrenset slik:

Skøelva jaktvald for elgjakt avgrenses av medlemmenes eiendommer på gnr 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i Sørreisa commune. Mot høyfjell er arealet avgrenset av skoggrensen slik den er definert på N50-kart i målestokk 1:50 000, ca ved høydekote 470 meter over havet.

Innmarka er tatt med i arealberegningen. Valdet utgjør til sammen 51 868 daa . Valdet er delt inn i flere jaktfelt ., jf § 10 pkt 6.

Småviltjakt i lagets område omfatter all utmark (skog og fjell) innenfor gnr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og gnr 36i Sørreisa kommune.

Fisket i Skøelvvassdraget er avgrenset slik:

 • Mot sjøen i samsvar med skjønn avholdt 10.9.1953
 • Mot Skøvatnet i samsvar med skjønnavholdt 17.6.1976
 • Hele Gumpedalen opp til Statskog sin grense for gnr 38/1
 • Middagselva opp til Lyshaugbrua
 • Vendingselva opp til Storfossen

Lagets område fremgår av jordskiftekartet . Lagets område kan utvides ved at grunneierlaget inngår leieavtaler for areal som utgjør et sammenhengende område med lagets øvrige område. Slikt areal disponeres av det jaktfelt eller den fiskesone som har de sammenhengende arealer.

§ 4.  FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE

Laget sitt formål er å samle grunneierne i området for i fellesskap, å forvalte utmarksressursene til beste for dem selv og allmennheten innenfor ramma av langsiktig forvaltning. Videre er det et mål å få opp vilt- og fiskebestandene og dermed skaffe inntekter til grunneierne og dekke utgifter til forvaltningstiltak i regi av laget samt dekke administrasjonsutgifter i laget.

Laget skal innenfor sitt område arbeide for:

·        en langsiktig ressursforvaltning

·        å tilgodese medlemmenes interesser i utmarka

·        å tilgodese allmennhetens interesser og tilgang til jakt og fiske

·        å forvalte viltet, viltet sitt leveområde og jaktmuligheter

·        å forvalte fiske og fiskemuligheter

·        samarbeid med den offentlige forvaltningen

 §5.  MEDLEMSKAP OG ANDEL

1. Medlemskap

Følgende eiendommer er pr. d.d. medlem i laget og har slike andeler.

Medlemmene i denne saken som er tilkjent fiske- eller jaktrett vil automatisk være pliktig medlem i laget, jf. § 22.

Ved salg av eiendom og andre hjemmelsoverganger plikter selger samt lagets styre, snarest mulig å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom som er tilsluttet laget kjent med medlemskapet. Selger eller nye eiere skal også gi styret beskjed om ny hjemmelsovergang. Adresseforandringer til medlemmer skal også innberettes til styret.

Med medlemseiendom menes ett eller flere bruksnummer som eies av samme eier(e) og som utgjør én samlet driftsenhet.

Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) skal det oppnevnes en fullmektig/representant for medeierne, som styret og årsmøtet kan forholde seg til. Styret skal underrettes skriftlig om hvem som har fullmakt fra vedkommende eiendom. Styret skal også ha skriftlig beskjed fra medlemmene om hvilke kontonummer som utbytte skal innbetales til. Medlemmene plikter å ajourføre disse opplysningene til enhver tid.

Utenfor laget kan nye medlemmer etter søknad tas opp, dersom eiendommene naturlig grenser til området. Ny andelsfordeling foretas i så fall av styret.  

2. Deling av medlemseiendom

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsell får andel i rettigheter som bruksordninga omfatter, blir den fradelte eiendom automatisk medlem i laget. Ved deling av fiskerettigheter skal andelen av skyldøre på den nye eiendommen være avtalt mellom selger og kjøper på forhånd. Hovedbruket sin part skal i tilfelle reduseres tilsvarende. Fradeling av jakt- og fiskerettigheter forutsetter nødvendig godkjenning av de offentlige myndigheter, jf. jordlova § 12.  

3. Endring av andelsfordeling

Dersom det ved ny sak ved jordskifterett, tingrett, kommunal oppmåling eller ved privat landmålerfirma blir fastslått et annet grenseforløp eller andre rettighetsforhold enn det som er lagt til grunn for andelsfordelingen, kan denne endres innbyrdes mellom de eiendommer som blir berørt. Får en eiendom større andel, skal motpartens andel reduseres tilsvarende. Størrelsen på de nye andelene fastsettes av de berørte medlemseiendommer. Dersom disse ikke blir enige, fastsettes andelen av styret.

§ 6. ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE 

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt budsjett og arbeidsplan blir laget forplikta av lederen sammen med kassereren.

§ 7. ÅRSMØTE

1. Konstituering

Årsmøtet er laget si øverste myndighet.

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1.april.

Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer en fullmakt, med unntak av de som møter med flere fullmakter fra medeiere av samme eiendom (personlig sameie).

Årsmøtet blir kalla inn av leder. Innkallinga skjer med minst to vekers varsel på lagets hjemmeside/og ved e-post , sms eller brev der medlemmene har tilsendt laget e-postadresse. Til medlemmer som ikke har e-postadresse sendes innkallinga skriftlig . Sakslista skal stå i innkallingen I de tilfeller hvor det er oppnevnt en representant for eiendommen vill innkallingen bli sendt til denne. Hvis det er andre medeiere som ønsker å få tilkalling, så må styret underrettes. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal være innkommet til styret innen 1.måned før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styrets leder eller den årsmøtet velger. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn det som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av lagets medlemseiendommer (driftsenheter) er representert. Hvis ikke må det innkalles til ekstraordinært årsmøte jf § 8.    

2. Stemmegivning og flertallsvedtak

Ved avgjørelser i forbindelse med jakt brukes gradert stemmerett med slik gradering.

Mindre enn 100 daa                                          1 stemme

Mellom  100 – 500 daa                                      2 stemmer

Mellom  500 -. 1000 daa                                    3 stemmer

Mellom  1000 – 1500 daa                                  4 stemmer

Osv. (Stemmeantallet øker med 1 stemme pr. 500 daa)

Ved avgjørelser i forbindelse med fiske har hver medlemseiendom 1 stemme.

Ved valg av styremedlemmer eller mulige andre personvalg, har hver medlemseiendom en stemme. Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning.  Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme.

Ved alle andre avstemninger, unntatt ved fiske og personvalg, har medlemmene, eventuelt deres fullmektiger, stemmerett i forhold til gradert stemmerett. Dersom et bruk har flere medeiere, kan bare en av medeierne utøve stemmerett, slik at medeiere ved avstemning opptrer utad som en andelshaver, jf § 5.

I saker som gjelder et bestemt avgrenset saksområde, har bare de med rettigheter som saken gjelder stemmerett.

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de fremmøtte.

Årsmøtet er vedtaksfør når innkallingen har skjedd på lovlig måte.

Flertallsvedtak må ikke påføre noen av medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig skille på rettene til flertallet og mindretallet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel å ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkåra, kan bringe spørsmålet opp for rettslig skjønn, jf § 25.  

3. Årsmøtet skal:

·        Velge ordstyrer

·        Velge protokollfører

·        Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

·        Registrere frammøte

·        Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

·        Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet, arbeidsplan og budsjettforslag

·        Behandle innkomne saker

·        Velge leder og kasserer i laget. Disse blir valgt for to år av gangen. For øvrig konstituerer styret seg selv.

·        Velge styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg

·        Velge to revisorer med vararepresentanter for to år

·        Velge valgkomite. Valgnemnda består av tre personer, der den øverste valgte er leder og når denne går ut av nemnda velges en ny som kommer inn nederst, slik at det blir kontinuitet. Dersom alle går ut av nemnda, konstituerer den seg selv.

·        Velge leder for jaktutvalg (valdleder) og leder for fiskeutvalg. Disse velges for 3 år. I jaktutvalget skal jaktlederne for jaktfeltene være medlemmer. Styret velger øvrige medlemmer til disse utvalgene j.f. § 9 pkt 2.

·        Vedta hvordan inntektene skal disponeres, deriblant:

·        nødvendige investeringer til jakt og fisketiltak samt administrasjon

·        hvor mye av overskuddet som skal utbetales til medlemmene

4. Videre kan årsmøtet bl.a.:

·        Vedta regler for jakt- og fiskeutøvelse og priser for dette

·        Vedta å utarbeide/ajourføre driftsplan for jakt og fiske

·        Gi retningslinjer vedrørende jakt- og fiskeutleie

·        Vedta regler om hvem som kan utøve jakt og fiske på vegne av grunneier

·        Vedta inndeling av jaktfelt og fiskesoner

·        Vedta å opprette fagutvalg

·        Delegere myndighet til styret/fagutvalg

·        Gi retningslinjer vedrørende vilt- og fiskestelltiltak, fangstrapportering og lignende

·        Vedta å: avgrense jakt- og fisketider, frede enkelte villtarter og/eller frede enkelte områder for jakt og fiske

·        Vedta regler/instruks for feilskyting

·        Vedta godtgjøring for tillitsvalgte

·        Vedta medlemskontingent

·        Vedta å melde laget inn i et større samarbeidsorgan

·        Vedta opptak av nye eiendommer

·        Vedta endringer av bruksordningsreglene, jf § 24

·        Vedta å tegne forsikring

·        Gjøre vedtak i andre saker som vedkommer laget

Referat fra årsmøtet skal legges ut på lagets hjemmeside på internett, eventuelt sendes via e-post eller brev til de som ønsker det.

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for 10 % av andelene krever det. Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslisten skal stå i innkallingen. Det kan bare bli gjort vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9. STYRET

1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på 7 medlemmer . Det velges to vararepresentanter og 2 revisorer. For at styret skal være vedtaksfør, må minst 4 av styremedlemmene være til stede (inklusivevaramedlemmer). Ved økonomiske avgjørelser skal kassere være til stede.

Funksjonstiden er to år for leder og kasserer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen. Styrets medlemmer bør være geografisk representert fra de ulike gårdsnummer.

2. Styret skal bl.a.:

·        Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge fram forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

·        Arbeide for ei rasjonell drift og utnytting av laget i samsvar med formålsparagrafen.

·        Være medlemmene sine talsorgan ovenfor offentlige og private organ i areal- og friluftspørsmål 

·        Administrere jakt og fiske innen området i samsvar med vedtektene og vedtak/retningslinjer gjort av laget på årsmøte, deriblant:

o   Vedta søknadsfrist for storviltjakt og lyse ut jakta og sørge for at interesserte medlemmer kan søke på årets storviltjakt 

o   Motta søknad fra medlemmer/jaktlag om deltakelse på årets storviltjakt og hvilke jaktfelt de ønsker å jakte på

o   Innkalle til jaktmøte hvor jaktlaga settes sammen

o   Innenfor fastsatte frister å søke kommunen om fellingstillatelse

o   Fordele fellingsløyve mellom jaktfeltene innad i valdet

o   Utarbeide, revidere jaktinstruks for storviltjakta og tilsette jaktkontrollør

o   Gi interessentene tilbakemelding om hvem som får jakte

o   Tegne avtale med de representative jaktlag, gjennomgå jaktinstruks

o   Avgjøre tvister vedrørende feil felling av dyr i henhold til tildelt kvote eller bestandsplan

o   Innen en dag etter at vedkommende jaktlag har skutt sin kvote, få beskjed av vedkommende jaktleder at laget er ferdig med jakta

o   Vurdere å tildele og godkjenne jakt på andre jaktfelt innenfor lagets vald når vedkommende jaktlag har skutt sin kvote

·        Utarbeide forslag til jakt- og fiskepriser og lignende for årsmøtet

·        Utarbeide forslag til jakt- og fiskeregler, retningslinjer for kortsalg, fiskekultivering og oppsyn for årsmøtet

·        Være bindeledd i forhold til offentlige vilt- og fiskemyndigheter

·        Utarbeide forslag til nye grenser for jaktfeltene og fiskesonene når dette er aktuelt

·        Organisere og utarbeide retningslinjer for oppsyn innen lagets område

·        Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område

·        Iverksette sanksjoner overfor jaktlag/jegere og fiskere som bryter disse vedtektene

·        Organisere kortsalg

·        Utarbeide driftsplan for fiske og bestandsplan for elgjakt i tråd med beslutning i årsmøte

·        Sørge for drift og vedlikehold av fisketrappa

·        Samle inn statistikk over oppfisket kvantum og over felt vilt

·        Ha ansvar for overvåkning av vassdraget

·        Sørge for at laget blir registrert i de offentlige register som lova krever

·        Utføre andre oppgaver som blir planlagt på årsmøtet i laget

·        Samarbeide med Skøvatnet grunneierlag

·        Utarbeide forslag om vilt- og fiskestelltiltak

3. Styret kan:

·        Godkjenne i samsvar med årsmøtevedtak, hvem som kan utøve jakt- og fiske på vegne av grunneier

·        Søke Fylkesmannen og kommunen om midler til kultivering og oppsyn

·        Opprette rådgivende organ som de kan rådføre seg med i saker som gjelder styret sitt arbeid

4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer

§ 10. STORVILTJAKT

1. Vald og feltinndeling

Laget sitt område, jf § 3, utgjør et jaktvald, jf viltlova kap. V.

Et jaktfelt for hjortevilt må minst være så stort at det minst gir grunnlag for to fellingsløyver. Feltene skal ha en form og avgrensning som gjør at det kan jaktes på en effektiv og forsvarlig måte.

2. Deltakelse på jaktlag

Lagets medlemmer (grunneiere) med jaktrett skal ha fortrinnsrett til storviltjakt innenfor jaktfeltet som eiendommen tilhører. Likestilt med medlemmer er den person som grunneier utpeker som sin stedfortreder. Likevel slik at én eier til flere bruksnummer bare får én fortrinnsrett.

Når det er flere eiere til et bruksnummer (personlig sameie), skal de samlet ha kun en fortrinnsrett. Når det er flere søkere enn det er plass til på jaktlaga skal styret prioritere ut fra retningslinjer gitt av årsmøtet.

        Forsvaret som grunneier kan søke om å delta med én person som er ansatt ved

       Luftforsvarets stasjon i Sørreisa forutsatt at vedkommende ikke eier en annen eiendom med jaktrett i laget. I de tilfeller at aksjeselskap eier en eiendom med jaktrett kan kun et av styremedlemmene delta.

I de tilfeller hvor ikke lagets medlemmer eller stedfortredere søker om jakt, skal jakta leies ut til høystbydende.

       Personer som søker om jakt kan kun delta på ett jaktlag om gangen.

Medlemmer eller hans stedfortreder som ønsker å jakte, søker styret innen fastsatt dato.

Styret tildeler jakta etter disse kriterier innen fastsatt dato.

3. Priser for elgjakta

Jaktlagene betaler kilospris for skutte dyr iht fastsatt pris.

Årsmøtet fastsetter årlig kilopris for storvilt.

Kjøttprisen betales etterskuddsvis til lagets konto, senest 14 dager etter at jaktlaget har felt kvoten. Jaktleder er ansvarlig for å få overført beløpet til lagets konto.

Kjøttprisen skal reguleres hvert femte år i henhold til gjeldende konsumprisindeks, med mindre laget vedtar en høyere kjøttpris.

I de tilfeller jakten leies ut til høystbydende, jf. pkt 2 fastsetter styret prisen pr. kilo kjøtt.

4. Jaktlag

Et jaktlag må være på minimum 4 personer. Det skal være en ansvarlig leder for jaktlaget. Samtlige jegere må ha betalt jegeravgiften og bestått skyteprøven for storviltjakt i vedkommende jaktår. Jaktleder er ansvarlig for at sistnevnte er gjennomført og at jaktlaget har tilgang på godkjent ettersøkshund. Jaktlederen er også ansvarlig for å fylle ut  ”sett elg skjema”. Jaktlederen er også ansvarlig for at jakta blir utøvd forsvarlig med hensyn til sikkerhet og i tråd med enhver tids gjeldende regelverk og nærmere retningslinjer fra grunneierlaget. Jaktlederen har også ansvaret for at uregelmessigheter under jakta blir rapportert til lagets styre. Navn på jegere og ansvarlig jaktleder må fremgå av søknaden. Dersom jaktlaget på noe tidspunkt ønskes utvidet i antall jegere, skal styret underrettes på forhånd.

Foruten de ordinære jaktlaget kan de delta minst en opplæringsjeger på hvert jaktlag. Gjestejegeren skal ikke betale for jakta eller ha krav på kjøttutbytte med mindre han betaler for kjøttet.

Styret godkjenner deltakelse av eventuell opplæringsjeger i laget. Regelen om sistnevnte gjelder ikke hvor jakta leies av utenforstående.

Tildelt jakt kan ikke overføres til andre uten godkjenning av styret.

5.Jaktfelt 

Skøelva jaktvald deles inn i følgende tre jaktfelt:

Felt 1: Hele gnr 27, helle gnr 29, hele gnr 28 og gnr 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/18, 30/19 og 30/22: 19 922 daa.

Felt 2: Hele gnr 30, unntatt 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/18, 30/19, 30/22 gnr 32, gnr 33, gnr 34, gnr 35, gnr 36: 21 185 daa.

Felt 3: Hele gnr 31 i Sørreisa kommune 10 763daa.

6. Felling

Ved felling av dyr skal ett av styrets medlemmer underrettes umiddelbart etter at felling har funnet sted for nærmere kontroll/veiing av dyret. Kontroll av dyr kan ikke foretas av noen som inngår i jaktlaget, selv om disse sitter i styret. Nærmere bestemmelser om kontroll fremgår av lagets instruks for jaktkontrollør.

§ 11. SMÅVILTJAKT    

1. Jaktsone

Småviltjakta organiseres i en jaktsone hvor følgende gårdsnummer inngår: Hele gnr 27, gnr 28, gnr 29, gnr 30, gnr 31, gnr 32, gnr 33, gnr 34, gnr 35 og gnr 36.

2. Generelle regler

 1. Jakttid: Iht Viltloven med forskrifter .
 2. Jaktarter: Alt jaktbart småvilt.
 3. Jaktform: Det tillates jakt både med hund og støkkjakt.
 4. Det må vises bufesertifikat ved hundejakt, samt jegeravgiftskort ved kjøp av jaktkort.
 5. Jaktkortet skal være stemplet for hvilke dag eller år jakta gjelder for.
 6. Alle som jakter skal ved kontroll uoppfordret kunne vise jaktkort og legitimasjon til grunneiere og oppsyn.
 7. Jegere med gyldig jaktkort og grunneiere skal ved mistanke om ulovlig jakting, umiddelbart rapportere dette til styret eller oppsynet.

3. Jakt for grunneiere

De enkelte grunneiere med jaktrett og deres nærmeste familie som skal jakte småvilt

må kjøpe grunneierkort

iht pris som Årsmøtet fastsetter. jf § 13. Grunneierkortet gjelder som sesongkort for hele lagets område hvor vedkommendes eiendom gnr/bnr skal være påført. De som kjøper kort plikter å innlevere kortet til kortselger etter årets jakt hvor antall/type felt vilt skal oppføres. Forsvaret kan kjøpe ett grunneierkort/sesongkort til kr. 100.- for intern deling og kortet kan kun benyttes av en person av gangen. Ansatte i Forsvaret som er medlem i laget og som har jaktrett kan ikke benytte seg av dette kortet.

Småviltjakt for andre enn medlemmer kan utsettes dersom styret beslutter det.

4. Jakt for utenforstående

Personer som ikke er grunneiere kan kjøpe dagskort eller sesongkort iht pris som årsmøtet fastsetter.

  § 12. FISKE

Lokale fiskeforskrifter for Skøelva vedtas på bakgrunn av en femårsplan som foreslås i fra fiskeutvalget og godkjennes av Årsmøtet j.f. § 12 pkt 1-5 og 7 fra Jordskifteoverrettens protokoll. Gjeldende fiskeforskrifter legges ut på lagets hjemmeside.

Rettigheter og reguleringer er fastsatt i protokoll fra Jordskifteoverretten jfr. § 12 pkt 6.

§ 13. GRUNNEIERKORT

 1. Alle medlemmer med jakt- og fiskerett må løse ut grunneierkort for å kunne jakte småvilt og fiske.
 2. Samtlige medlemmer (også medeiere av en eiendom) og deres nærmeste familie i rett opp- eller nedad stigende linje, ektefelle/samboer, søsken kan kjøpe hvert sitt grunneierkort.
 3. Grunneierkortet gjelder som sesongkort og er personlig som ikke kan lånes ut eller benyttes av andre enn den kortet gjelder for. Forsvaret sitt grunneierkort til fiske og småviltjakt kan benyttes av en person av gangen. Forsvaret bestemmer internt hvem som kan benytte seg av grunneierkortet.
 4. Grunneeierkortet gjelder for eiendommens rettighet og skal påføres hvilken person og eiendom (gnr/bnr) kortet gjelder for.

 § 14. SALG AV JAKT- OG FISKEKORT

Salg av jakt- og fiskekort (også grunneierkort) skjer der styret bestemmer det.

§ 15. TILTAK I VASSDRAGET

Medlemmer skal ikke utføre tiltak i selve vassdraget, uten først å ha fått skriftlig tillatelse fra styret. Det er en forutsetning at eventuell godkjenning fra offentlige myndigheter foreligger før tiltaket blir gjennomført.

Laget på sin side kan utføre tiltak i vassdraget som framgår av vedtatt driftsplan, når de nødvendige offentlige tillatelser er innhentet og når tiltaket ikke er til skade for eiendommene. Dersom grunneier påstår at tiltaket påfører han skad, og det ikke blir enighet mellom laget og vedkommende grunneier, skal tvisten avgjøres etter reglene i § 25. Dersom det viser seg at grunneieren blir påført tap som følge av tiltaket, vil reglene i vannressursloven av 2000 gjelde for skjønn og erverv av rettigheter.

§ 16. UTLEIE/FRAMLEIE     

til å leie ut eller låne ut sin jakt- og fiskerett med mindre dette er regulert i lagets vedtekter.

Ingen medlemmer av laget har rett

Jakt kan leies ut etter høyeste anbud hvis årsmøtet med mer enn 2/3 flertall av avgitte stemmer ved gradert stemmerett beslutter dette.

 § 17. OPPSYN

Til å føre kontroll med at jakt- og fiskereglene blir overholdt, sørger styret for at det blir organisert nødvendig oppsyn i lagets område. Styret gir nærmere regler over hvilke oppgaver og ansvarsområde oppsynet skal ha.

Oppsynet rapporterer ulovligheter til grunneierlagets styre som har fullmakt til å anmelde ulovlig jakt og fiske og brudd på disse reglene; jf § 9 Pkt 2 og § 18 i vedtektene og jordskifteloven § 95.

Enhver grunneier som har blitt tilkjent jakt- og fiskerett i denne saken kan kontrollere personer ved mistanke om ulovlig jakt og fiske.  

§ 18. REGELBRUDD

Brudd på disse reglene kan automatisk føre til bortvisning fra elva og jakta.

Styret har fullmakt til å iverksette sanksjoner og foreta politianmeldelse dersom de finner det nødvendig, jf § 9 Pkt 2. Hvis vedkommende rettighetshaver eller andre kortkjøpere foretar ulovlige tiltak i henhold til disse reglene, gis styret fullmakt til å ekskludere vedkommende for all jakt og fiske for inntil 2 år. Regler vedtatt av jordskifteretten gir straffegrunnlag i henhold til jordskiftelovens § 95. Ellers gjelder reglene i § 49 i Lov om laksefisk og innlandfisk og § 56 i Viltloven.

§ 19. VEDERLAG FOR UTØVELSE AV JAKT OG FISKE

Utøvelse av jakt og fiske innenfor lagets område skal gjøres opp i form av pengevederlag etter de priser som Årsmøtet vedtar.

 § 20. INNTEKTER OG UTGIFTER

Laget skaffer seg inntekter ved utleie av jakt og fiske.

Ved utbetaling av utbytte for jakt og fiske skal det utbetales et minimumsbeløp per driftsenhet på kr. 100.- Det vil si at de med bare jaktrett får kr. 100.-, mens de med bare fiskerett får kr. 100.-. De driftsenheter som har både jakt og fiskerett får kr. 200.- som minimumsbeløp.

Inntekter og eventuelle utgifter skal ellers fordeles i samsvar med andelsfordelingen i prosent oppgitt i § 5. Inntekter fra jakta skal kun utbetales til de som har jaktrett og inntekter fra fiske skal kun utbetales til de med fiskerett. Statskog som utleier av arealer for storviltjakt i jaktfelt Gumpedalen skal betales årlig leie iht undertegnet avtale mellom Statskog og Grunneierlaget.

Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie), forholder styret seg ved utbetaling av inntekter til fullmektigen/representanten for medeierne, jf § 5 pkt 1. Vedkommende er selv ansvarlig for å fordele inntekter og utgifter innbyrdes på de øvrige medeierne av sameiet.

§ 21. INVESTERINGER/FINANSIERING

Medlemmene i laget har avgrenset ansvar, Det enkelte medlem er ikke ansvarlig for annet enn den innbetalte andelskapital.

Medlemmene er pliktige til å betale inn til laget nødvendig beløp for drift og vedtatte investeringer i laget. Beløpet skal utlignes i forhold til den enkelte sin andel i laget. Plikt til innbetaling gjelder ikke dersom denne vill påføre medlemmet større kostnader og ulemper enn nytte. Laget har ikke anledning til å ta opp lån eller tilsvarende finansieringsform, med mindre dette skjer gjennom at medlemmer frivillig forskutterer utgifter.    

§ 22. UTMELDING

Det er ikke anledning til å melde seg ut av laget. De som er oppatt etter § 5 Pkt 1 siste avsnitt, kan likevel melde seg ut. De har i tilfelle ikke krav på å få igjen betaling for andel eller del av laget sin formue.

§ 23. OPPLØSNING

Oppløsning av laget eller andre endringer som laget ikke selv kan gjøre, kan bare skje ved nytt jordskifte og først etter 10 år, jf. Jskl. § 4.

§ 24. VEDTEKTSENDRINGER

For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter gradert stemmerett, jf. § 5.

Med unntak av § 11 og § 12 kan vedtektsendring ikke skje før etter 3 år etter at saka er rettskraftig med mindre det blir enstemmig vedtatt. Reglene i § 11 og § 12 kan endres ved vanlig flertallsvedtak ved første årsmøte etter at saken er rettskraftig.

Unntatt er § 1, §2, § 5 Pkt 3, § 19, §20, § 22, §23, §24 som ikke kan endres. § 5 kan heller ikke endres med mindre det tas opp nye medlemseiendommer i laget eller endringene skjer i tråd med § 5 pkt 2 og 3.

Vedtektene skal til enhver tid tilpasses gjeldende lover og forskrifter. Laget må heller ikke fatte vedtak om forhold som er i strid med de vedtak som er gjort i saken.

§ 25. TVISTER

Oppstår det tvister mellom laget og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, kan tvisten søkes avgjort med bindende virkning for alle parter av en voldgiftstrett på 3 medlemmer. Jordskiftelederen i Nord-Troms eller Lensmannen i kommunen oppnevner disse. Kommer voldgiftsavtale ikke i stand er partene henvist til de ordinære domstoler. 

§ 26. INFORMASJON

All informasjon om laget, som for eksempel vedtekter, referat fra årsmøte, årsmelding, styremøter m.m. vil bli lagt ut på lagets hjemmeside:

http://skoelv.com/

De av medlemmene som ønsker å motta informasjon om innkallinger osv. via e-post må oppgi e-postadressen til lagets styre.

Lagets e-postadresse er pr. i dag:   skoelva.grunneierlag@yahoo.no

Det er ønskelig at medlemmene om de kan benytter e-post i størst mulig grad i forbindelse med henvendelser og informasjon om medlemskapet.

----------------------------------------