Årsmøtet 2016

Årsmøte i Skøelva grunneierlag

13. MARS 2016   SKØELV GRENDEHUS   KL 1700

Sak 1.              Registrering av fremmøtte og fullmakter

Sak 2.              Valg av ordstyrer og sekretær         

Sak 3.              Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 4.              Valg av tellekorps

Sak 5.              Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 6.              Åpning v. leder

Sak 7.              Årsmelding 2015

Sak 8.              Regnskap 2015

                        Innkomne forslag

Sak 9               Innmeldt saker fra Hedly Lange Sørfossbog

Sak 10             Vedtektsendring revidering av §7 innkalling til årsmøtet. Innmeldt av leder.

Sak 11.            Budsjett 2016

Sak 12.            Valg

Sak 7 Årsmelding

SKØELVA GUNNEIERLAG – ÅRSMELDING 2015

Laget er organisert med styre, bestandsplanutvalg for jaktspørsmål, fiskeutvalg som tar seg av arbeidet med elva og laksetrappa.

STYRET:

Leder                                      Ivar Bjørkås

Nestleder                                Annika Hamborg Refsaas

Kasserer                                  Esten Einar Bakkejord

Styremedlem                           Oddmund Undheim

           «                                  Jan Leif Hagen

           «                                  Odd Arne Korneliussen

           «                                  Kåre Rasmussen

Varamedlem                            Dagfinn Solbakken

           «                                  Stian Korneliussen

Revisorer                                 Johny Fossbakk

                                               Kirsti Edvardsen

Vara revisorer                          Gunnar Elvevoll

                                               Lisbeth Fossbakk

Valgkomite:                             Kristian Bakkejord                           

                                               Jørn Lindbøl

                                               Hedly Lange Sørfossbog

Fiskeoppsyn:                            Gunnar Elvevoll

                                               Inge Edvardsen

                                               Jan Leif Hagen

Bestandsplanutvalg                  Esten Einar Bakkejord

                                               Svein Korneliussen

                                               Dagfinn Solbakken

Fiskeutvalg                              Jan Leif Hagen

                                               Per Arne Bergli

                                               Oddmund Undheim

                                               Morten Refsaas

                                               Per Kristian Edvardsen

                                               Thomas Johansen

Jaktoppsyn                              Gunnar Elvevoll

                                               Inge Edvardsen

Vektkontrollører                      Ivar Bjørkås

                                               Annika Refsaas

Trappeprosjekt                        Jan Leif Hagen

Styret har siden årsmøtet 2015 avholdt 3 møter og behandlet 16 saker.

JAKTA

ORGANISERING.

Skøelva Grunneierlag danner sammen med jaktfeltet Bjørga eget vald. Valdet inngår i

bestandsplanområdet Vestre Sørreisa. Vestre Sørreisa består av valdene Skøelva

grunneierlag og Bjørga, Heia, Sørsida, Storlia og Rabbåsdalen. Tellende areal for området er

110946 daa, som ikke er langt unna halvparten av tellende elgareal for hele Sørreisa

kommune. 2015 var siste året i gjeldende bestandsplanperiode.                                                                                                   

TILDELING

Tabellen viser hvordan tildelte dyr er fordelt.

SUM:                                                                                                                    54

Tildelingen til jaktfeltene er beregnet ut fra feltenes areal. Kvotene er fordelt slik at areal pr dyr over treårsperioden skal bli så lik som mulig på jaktfeltene. Det er ikke tatt hensyn til eventuell ulik fordeling og ulik tetthet av dyr på jaktfeltene. Se tabellen på neste side. 

FELLINGSRESULTAT.

Det var siste jaktsesong tildelt 19 dyr. Samtlige dyr ble skutt. Over treårsperioden er det til sammen skutt 54 elger på grunneierlaget sine tre jaktfelt. Fellingsprosenten er 100 samtlige år. Perioden 2013-15: Det er altså skutt 38 ungdyr, av disse var det 9 kalver. Det ble skutt 8 voksne kyr og 8 voksne okser.  Resultatet i 2015 ble: 4 kalver, 5 okser på 1,5år, 6 kyr på 1,5 år, 2 voksne okser og 2 voksne kyr.  Samtlige krav som forpliktet grunneierlaget i forhold til godkjent bestandsplan ble innfridd med god margin.

INNTEKT

Jaktlagene innbetalte for kjøtt og fellingsavgift til sammen kr 146318 til laget i 2015. Dette er et bruttobeløp. Til fratrekk kommer fellingsavgift til kommunen på kr 8850. Det betales i tillegg arealleie til Statskog på kr 5483.

MÅLSETTING OG FORVALTNING AV ELGSTAMMEN.

For å øke kjøttutbyttet har bestandsplanen lagt opp til at det i stor grad skal skytes 1,5 år gamle dyr i stedet for kalv. I tillegg skal de største og beste produksjonsdyrene spares for å sikre høy produksjon. Dette setter store krav til jegerne. I jaktsituasjoner er det svært vanskelig å skille ei 1,5 års ku fra ei voksen ku. Resultatet kan lett bli at det skytes for mange hanndyr, som igjen fører til oksemangel. Dette har likevel ikke skjedd. I 2015 ble det skutt 53 % hanndyr og 47 % hunndyr. Over 3-årsperioden er det tilnærmet skutt 50% av hvert kjønn.  

På grunn av større produksjon har jaktkvotene øket fra 11 dyr i 2005 til 19 dyr i 2015. 

Mye tyder på at vi nå har en elgstamme som er bra tilpasset områdets bæreevne, selv om det er noe ulik tetthet av dyr på jaktfeltene. Store okser med kapitale gevir observeres i langt større grad enn før.

Jeg vil til slutt bemerke at jegerne på samtlige jaktfelt har utført en svært god jobb og i stor grad lykkes med å ta ut riktige dyr.   

ELVA

Driftsopplegget for 2015:

Grunnkvoter laks: 80 laks < 70 cm og 40 laks 70 - 90 cm. Laks > 90 cm var fredet. Ingen kvote på sjøørret. Døgnkvote på 1 villaks pr. fisker, års kvote på 8 stk. Alle redskapstyper var tillatt gjennom hele sesongen i hele elva. Sesongstart for sone 1A og 1B den 15.juni, og for sone 2, 3, 4 og 5 den 1.juli. Sesongavslutning til samme tid for alle soner den 31.august.

Sesongen i 2015 var det første året med grunnkvote på villaks. Skøelva grunneierlag fikk dispensasjon fra miljødirektoratet til å prøve ut med løpende overvåkning, der uttaket av fastsatte kvoter på villaks skulle avstemmes mot løpende registrert oppgang på video i fisketrappa.

Midtsesongsevaluering 1.august viste at vi hadde en forsinket oppgang av mellomlaks som førte til at vi frøs kvoten på denne frem til 15.august. Ny vurdering 15 august førte til en utfasing av kvoten. Kvoten skal utgjøre < 30 % av den videoregistrerte oppgangen av mellomlaks i fisketrappa. Ironisk sett fikk vi i slutten av august og september en meget god oppgang av slik fisk forbi fisketrappa.

Fisket fortsatte videre på smålaks. Totalt ble det fangstet 71 smålaks og 28 mellomlaks. I alt 351 sjøørret og 16 oppdrettere. I tillegg ble det fangstet 4 pukkellaks. Det ble også gjenutsatt 32 villaks og 17 sjøørret.

Ser en på snittet på fangstet/gjenutsatt smålaks var den 1,81 kg, mens snitt på video var ca. 1,85 kg. Snittet på fangstet/gjenutsatt mellomlaks var 4,3 kg og estimert snitt for videofilmet mellomlaks 4,2 kg. Fangstet sjøørret hadde snitt på 1,6 kg og det samme på video.  Det ble i tillegg og fangstet i alt 4 sjørøyer. Når det gjelder bestandsfordeling mellom laks og sjøørret i antall på video var 40% laks og 60% sjøørret. I vekt 55% laks og 45% sjøørret. Bestandsfordeling for laks var ca. 63% smålaks, 31% mellomlaks og 6% storlaks. I vekt 39,0% smålaks, 44,0% mellomlaks og 17% storlaks. Fordeling på kjønn for laks var 35% hoer på smålaks, 69% hoer på mellomlaks og 65% hoer på laks > 90 cm.

Drivdykkingen i 2015 viste:

Gytefisktelling ble gjennomført 6.oktober i sone 1 og 2 som er på nedsiden av fisketrappa og det ble registrert 18 hoer av smålaks og 31 hanner. 9 hoer mellomlaks og 4 hanner. 2 store hoer over 90 cm og samme antall hanner. I tillegg ble det registrert 15 sjøørreter. Det ble ikke registrert oppdrettsfisk. Dog må en regne med at det kunne stå mere fisk på elva som kan være vanskelig å oppdage ut fra elvas sin karakter.

Estimering av gytebestand:

Vi estimerer for 2015 en gytebestand i Skøelva noe i overkant av 700 kg hofisk. Dette er godt over krav til gytemål på 368,0 kg. Når vi valgte å fase ut resten av mellomlakskvoten i 2015 var isgangene (bilde nede på forsiden) vi hadde i 2013 og 2014 noe av årsaken.  En må regne med at en god del av overstøinger ble fuglemat, ørn og kråke pluss oter og mink patruljerte elva i dager etter disse. En må vel også kunne anta en god del skader på ungfiskbestandene i elva. Dette må og regnes som et tilbakeslag i bestandsoppbyggingen.

Høstfisket (Overvåkningsfisket) 2015:

Gjennomført i perioden 1-10.september. Det ble tatt 35 skjellprøver og 7 av disse prøvene ble vurdert som oppdrettsfisk. Dette tilsvarer samme innblanding som vi hadde i 2014. Den registrerte innblandingen i selve totalbestanden utgjorde da 22 av i alt 591 registrert laks som tilsvarer 3,7%. Alt i alt kan en si at det er blitt registrert mye mindre med oppdrettsfisk i Skøelva i årene etter 2010, enn før. Hva dette skyldes skal vi ikke mene så mye om. At fisketrapper skal være noen hinder for oppdrettsfisk er ikke i samsvar med hva vi erfarer her i Skøelva. I alle år før 2010 fikk vi mye slik fisk i trappa om denne klarte å ta seg opp til kulpen under Storfossen. (Se bilde 2 over til venstre).

Årsmøtet retter en stor takk til Jan Leif Hagen, Inge Edvardsen og deres medhjelpere for arbeidet som er utført i laksetrappa og arbeidet ellers som er utført i elva for å tilrettelegge for fisket.

Likeså rettes en stor takk til bestandsplanutvalget for arbeidet utført i forbindelse med kartlegging av bestanden slik at vi kan få et optimalt utbytte av bestanden.

Styrets innstilling til vedtak:

Framlagte årsmelding godkjennes.

Årsmøtets vedtak:

 Sak 8  Regnskap  2015

Revidert regnskap blir lagt fram for årsmøtet

Styrets innstilling til vedtak:

Regnskap for fiske 2015, jakt 2015 og Skøelvaprosjektet 2015 godkjennes.

Årsmøtets vedtak:

Sak 9. Innmeldte saker fra Hedly Lange Sørfossbog

Sak 1. Få orden på grunneierkortene for fiske, kæm som har tinglyste fiskeretter i elva og rutiner på varsel til oppsynet om dette. En liste fra en styre protokoll til oppsynsmedlemmene

Sak 2. Få orden på fisk som bli skadet under fiske må avlives og oppdretts fisk som blir tatt i trappa.

Et forslag er at den blir trekt blant grunneiere med fiskerett innen 3 dager, av 3 stk, eks. 1 fra oppsynet, 1 fra fiskeutvalget, og en fra styret og dokumentere det med filming med mob.

Sak 3. Fiskeriutvalget kan bestå av 5 stk. Så har men ei arbeidsgruppe i tilegg som mange er meldt seg på i, og utvalget spør  når det er arbeid å gjøre. Eks. utkjøring av soneskilt

Sak 4. For å få fart på dugnad/ arbeide i trappa/ elva. Fåreslår eg at dugnadstimer pr person på 4 timer og etter det godtjørelse på 100,-kr effektivt arbeid.

Sak 5. Vi har inntekt på drift på elva og av det må vi grunneierforening beregne å betale for tjenester. eks den jobben Jan Hagen gjør koster mange 10 tals tusner å leie. Dette arbeide har han gjort i mange år gratis. No fåreslår eg en påskjønnelse på 20.000,- for årene han har stått på med, overvåking og mye mye mer, selv om ikke styrene oppgjennom årene ikke har følt med. Så foreslår eg en godtgjørelse på 10.000,- eller mer for drift i trappa.

Sak 6. Det er ander som har gjort mye og hatt mye ansvar i trappa/ elva. Inge Edvardsen tren en påskjønnelse på 10.000,-kr . eks. oppsyn i mange år, ansvar for forskaring og støping osv.

Sak 7. Justering av jaktkortpriser

Styrets innstilling til vedtak:

Sak 9 oversendes det nye styret for videre behandling.

Årsmøtets vedtak:

Sak 10 Vedtektsendring revidering av §7 innkalling til årsmøtet

Lagets vedtekter § 7 sier hvordan innkalling til årsmøtet skal foregå. Siden vedtektene ble laget i 1999 har ting endret seg. Laget har fått hjemmeside og SMS og e – post er blitt vanlig. Å sende ut innkalling pr papir er tid og ressurskrevende.

 § 7 pkt.1 andre ledd foreslås endret til:

Årsmøtet blir kalla inn av lederen-----. Innkallinga skjer med minst to vekers varsel på lagets hjemmeside. Sakslista skal stå i innkallinga.-----Saker som medlemmene ønsker--------.

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet blir kalla inn av lederen------.  Innkallinga skjer med minst to vekers varsel på lagets hjemmeside/ og ved e-post der medlemmer har tilsendt laget e-postadresse. Sakslista skal stå i innkallinga.---- Saker som medlemmer ønsker-------.

Årsmøtets vedtak:

 Sak 11: Budsjett 2016

 Forslag til budsjett blir lagt fram i årsmøtet

Styrets innstilling til vedtak: Budsjettforslag for 2016 vedtas.

Årsmøtets vedtak:

Sak 12: Valg.

Flg styremedlemmer er på valg: Ivar Bjørkås, Kåre Rasmussen, Annika Hamborg Refsaas og Odd Arne Korneliussen

Varamedlemmer: Stian Korneliussen og Dagfinn Solbakken

Revisorer: Johny Fossbakk og Kirsti Edvardsen

Varamedlemmer: Gunnar Elvevoll og Lisbeth Fossbakk

Valgkomite: Jørn Lindbøl og Hedly Lange Sørfossbog

Årsmøtets vedtak:

Årsmøteprotokoll for Skøelva grunneierlag 2016

13. mars 2016 kl 1700 på Solglimt

Leder ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste godkjent.

Tilstede 29 personer og 9 fullmakter.

Valgt møteleder: Ivar Bjørkås

Referent: Otto Skogheim

Underskrivere av protokoll: Kåre Fjellheim og Hedly Lange Sørfossbog

Tellekorps: Hedly Lange Sørfossbog og Solfrid Larsen

Sak 7: Årsmelding.
Møteleder leste årsberetninga. Jakt og fiske ble muntlig suplert

Vedtak: Fremlagte årsmelding vedtas (Enstemmig)

Sak 8 Regnskap

Vedtak: Regnskap for fiske 2015, jakt 2015 og Skøelvaprosjektet 2015 godkjennes.Enstemmig

Sak 9: Innkomne forslag fra Hedly Lange

Vedtak: Oversendes det nye styret for videre behandling. ( Enstemmig)

Sak 10: Vedtektsendring § 7 . Innmeldt av leder.

Vedtak:

Årsmøtet blir kalla inn av lederen-------. Innkallinga skjer med minst to vekers varsel på lagets hjemmeside/og ved e-post der medlemmene har tilsendt laget e-postadresse. Til medlemmer som ikke har e-postadresse sendes innkallinga skriftlig.------Saker som medlemmene-----.

Enstemmig.

Sak 11. Budsjett

Vedtak: Budsjettforslaget for 2016 vedtas.  Enstemmig

Sak 12. Valg

Vedtak:

Tor Esben Nergård                                        Leder              Valgt for 2 år

Annika Refsaas                                              Nestleder        Valgt for 2 år

Solfrid Larsen                                                Styremedlem  Valgt for 2 år

Kåre Rasmussen                                            Styremedlem  Valgt for 2 år

Esten Einar Bakkejord                                               Kasserer          Valgt 2015

Jan Leif Hagen                                               Sekretær         Valgt 2015

Oddmund Undheim                                       Styremedlem  Valgt 2015

Dagfinn Solbakken                                         Varamedlem

Stian Korneliussen                                         Varamedlem

Johnny Fossbakk                                            Revisor

Kirsti Edvardsen                                             Revisor

Gunnar Elvevoll                                             Vararevisor

Synnøve Nergård                                           Vararevisor

Hanne B. Bakkehaug                                     Valgkomite

Hedly Lange                                                   Valgkomite

Kristian Bakkejord                                         Valgkomite

Alle valg enstemmig.

Møtet hevet kl 1836

Otto Skogheim                                               Referent

Hedly Lange Sørfossbog                                Sign

Kåre Fjellheim                                                 Sign

Ivar Bjørkås                                                     Sign