Skøelv Grunneierlag

Styremøter

Styremøter etter 2. mars 2020 finnes gjennom link under, alle referatene og saksdokumenter legges på egne mapper på dropbox.

Høyreklikk på link under og velg "åpne i ny fane" eller hold inne ctrl mens du klikken på linken.

Admin

Styremøte mandag 2 mars 2020, kl 1900-2200

Styremøte i Skøelv grunneierlag

Mandag 2 mars 2020, kl 1900-2200

Sted: kommunehusets møterom

Tilstede: Per K Edvardsen, Kåre Rasmussen, Esten E Bakkejord, Annika H Refsaas, Jørn Lindbøl , Solfrid A Larsen, Thomas Lindbøl og varamedlem Dagfinn Solbakken.

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1   Årsmøte

Vedtak enstemmig:

Årsmøtet settes til 29 mars kl 1700 på Solglimt. Sakliste settes opp etter vedtektene; slik:

Sak 1  Velge ordstyrer og protokollfører

Sak 2  Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 3  Registrere frammøte

Sak 4  Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

Sak 5  Årsmelding og revidert regnskap 2019

Sak 6  Budsjett 2020

Sak 7  Endring av vedtekter

Sak 8  Behandling av innkomne saker

Sak 9 Valg av styre, leder, kasserer og varamedlemmer

Sak 10 Valg av to revisorer med vararepresentanter for to år

Sak 11 Valg av valgkomite

Sak 12 Godtgjøring for tillitsvalgte

Sak 2   Rapport fra jaktutvalget

Vedtak enstemmig:

Rapporten framlegges for årsmøtet med mindre justeringer som framkom i møtet. Rapporten sendes ut med årsmøteinnkallinga.

Sak 3   Rapport fra fiskeutvalget

Vedtak enstemmig:

Rapporten framlegges for årsmøtet.

Sak 4   Årsmelding og innkomne saker

Styret utarbeider ei enkel årsmelding med oversikt over viktige vedtak.

I tillegg drøftet styret innkomne forslag til årsmøtet. Disse og foreslått behandling framgår nedenfor.

Brev fra Thomas Lindbøl:

1.Forslag om å forandre fiskerettighetene i Skøelva.

Sånn som det er nå så kan altså grunneiers ektefelle/samboer,barn,barnebarn, foreldre og søsken fiske i elva. Dette gjelder da de som har eiendom som grenser til elva samt enkelte eiendommer på Bakkejorda. Mitt forslag er at også andre medlemmer av grunneierlaget får mulighet å kjøpe sesongkort i samtlige soner i Skøelva. Men at vi heller da skrenker inn på familietreet. Er svært mange som pr dags dato kan få fiske på en eiendom. Det er en mye mer rettferdig og inkluderende løsning at alle medlemmer får samme tilgang. Så kan kan vi heller begrense fiske mulighetene til øverige grunneieres og de med elveeiendom til grunneier, grunneiers ektefelle/samboer, barn og barnebarn.

Grunneiere i laget har etter min mening mye mer «bruksrett» til ressursene i Skøelv Grunneierlag, enn grunneieres foreldre og søsken. For at ikke grunneiere elveeiendom skal føle seg snytt så kan jo eventuelt de som ikke har eiendom tilknyttet elva omså betale dobbel årskort avgift.

2. Forslag om å utsette rypejakt for allinnrykk.

Forslag om at rype jakt for andre enn grunneiere utsettes til 1.okt. Dette praktiseres i andre kommuner og grunneierlag i Troms og fungere bra. Vi vil da samtidig minske jakt trykket litt og det vil bære fordeler å være grunneier.

I tillegg bør styret årlig vurdere begrensninger i antall døgnkort i forhold til rypebestand/rypetellinger.

Styrets behandling:

Ad pkt 1: Styret er ikke innstilt på å fremme dette forslaget som styrets forslag til årsmøtet, men ønsker å legge problemstillingen fram for årsmøtet for å drøfte den, slik at man evt på et senere årsmøte kan behandle et forslag om vedtektsendring.

Ad pkt 2: Styret fremmer forslag om å endre vedtektenes §11 pkt 4 slik: Personer som ikke er grunneiere kan kjøpe dagskort eller sesongkort. Småviltjakt for andre enn medlemmer kan utsettes dersom styret beslutter det.

Brev fra Hedly Lange Sørfossbog:

Saker til årsmøte Skøelv Grunneierlag 2019

Sak 1.    Prisene på småvilt jakta er ikke justert opp i forhold til sak 9 fra 2016. Kan styre redegjøre for det. 

Sak2.     Valgnemnd i §9 1.: der står enda navngite personer.

Her fåreslår eg at teksten er:  Valgkomiteen består av 3 styker, der øverst er leder og når den person går ut, velges det en ny som kommer inn nederst, son blir det kontinutet i valgkomiteen. Dersom alle går ut konstituerer dem seg selv.

Sak3.     Brønnøysundregisteret er ikke oppdatert, her skal det vel være c/o skøelv grubeier lag nr 360 under adresse. Det står ikke noe mob nr etter kontaktperson heller.

Sak4.     Veiekontrolører: det må utarbeides retningslinjer for bortskjæring av fett og ødelagt kjøtt i skuddsår. Sånn at det er lik vilkår i alle jakt lagan.

Sak5.     Fiskekort: sesongkort kr 1000,- : 60 døgn = 16,66 kr per døgn er alt for lite i forhold til anndre elver og gr.kort. Gr. kort på kr 400,- : 60 døgn = 6,66 kr pr døgn. 500,-kr for gr. kort. 200,- kr for døgn kort fra trappa og til Skøvannet å Gompedalen. 250,- kr for døgn kort ellers unntatt sone 2 som er 300,- pr døgn. 2500,- pr sesongkort for salg. Da er det balagse mellom kortene.

Sak6.     Medlemsliste: er ikke opdatert på fleire år, er det akseptabelt.

                Alle saker er til årsmøtet, og styre for ordne opp i mangler og feil.

Styrets behandling:

Spørsmålene vil bli besvart i årsmøtet. Flere av punktene her handler om budsjettet, og samtlige tilstedeværende medlemmer har anledning til å fremme forslag for årsmøtet.

Brev fra Stian Korneliussen:

sak 1)

Foreslår at grunneierlaget (elva) går til innkjøp av en tilpasset not for bruk i brukulpen,som tiltak om det kommer uønsket fisk i elva.(oppdrett/pukkellaks)

Denne skal grunneiere med godkjenning fra styret og fylkesmannen kunne ta i bruk.  

sak 2)

Styrevedtak om å innføre tiltakssone i sone 1 fiskesesongen 2019.

Det ble på årsmøtet i 2019 informert fra fiskeutvalget om begrensningene i sone 1, (sak 8, årsmøtet 2019).

Det ble også informert fra styret i innkallingen, om at dette ikke kunne endres uten en ny jordskiftesak og vedtektsendringer.

Hvordan kunne dette da gjennomføres med tanke på lagets vedtekter?  

Styrets behandling:

Ad pkt 1;

I møte 2 september 2019, sak 2, gjorde styret flg vedtak:

Styret har drøftet hvordan man skal handtere akutte situasjoner i elva, jfr årets oppgang av pukkellaks. Det kan forventes at det kommer en ny pukkellaksoppgang om to år. Styret legger opp til følgende enkle prosedyre:

1)      Myndighetenes pålegg eller tillatelse skal foreligge før tiltak iverksettes

2)      Styret gjør vedtak om tiltak etter forslag fra fiskeutvalget

3)      Fiskeutvalget har da fullmakt til å gjennomføre tiltakene innen for de rammer som styret har satt.

4)      Berørte grunneiere skal så vidt mulig orienteres før tiltak vedtas og iverksettes.

Ut over dette vedtar styret å gi styreleder fullmakt til å kjøpe not/garn slik at laget er rustet til evt tiltak.

Ad pkt 2:

Når det gjelder tiltaket i sone 1, så fikk vi anmodning fra fylkesmannen kort tid før fisket startet, så styret behandlet dette pr epost. Dette var et tidsbegrenset tiltak.

Styret tar innspillet til etterretning. Dersom det på et seinere tidspunkt blir aktuelt å iverksette ekstraordinære tiltak i elva vil berørte fiskerettshavere bli kontaktet. Tiltaket vil ikke bli satt i verk før det foreligger godkjenning fra offentlig myndighet.

Sak 5/2020 Regnskap 2019

Vedtak enstemmig:

Regnskapet vedtas og oversendes revisor. Deretter legges det fram for årsmøtet.

Sak 6/2020 Budsjett 2020

Vedtak enstemmig:

Budsjettet vedtas og legges fram for årsmøtet.

Sak 7/2020 Godtgjøring til tillitsvalgte

Styreleder fremmet slikt forslag til endring av godtgjøringer til tillitsvalgte:

På bakgrunn av at medlemmer av jakt og fiskeutvalget får godtgjørelser for sitt arbeid, mener jeg at også styret sine medlemmer burde tilgodesees.

Mitt forslag er :

Leder og sekretær får 2500,- pr år

Kasserer  3000,- pr år

Resterende styremedlemmer og varamedlemmer får godtgjort det samme som jakt og fiskeutvalgsmedlemmer,

500,- pr år. 

Vedtak enstemmig:

Styreleders forslag vedtas, og fremmes for årsmøtet

Sak 8/2020 Forslag til justering/oppdatering av lagets vedtekter

Jørn Lindbøl og Kåre Rasmussen har på oppdrag av styret gjennomgått lagets vedtekter, oppdatert i hht vedtak og foreslått en del justeringer. Det er ikke betydelig justeringer som foreslås. Det meste handler om at en del av de opprinnelige vedtektene hadde med seg noen bestemmelser som bare skulle gjelde de første driftsårene. Det som foreslås strøket er skrevet med rødt, og det som er nytt er skrevet med blått.

Vedtak enstemmig:

Styret fremmer forslaget til årsmøtet.

Kåre Rasmussen

sekr

Styremøte fredag 17. januar 2020

Sted: kommunehusets møterom

Tilstede: Per K Edvardsen, Kåre Rasmussen, Esten E Bakkejord, Annika H Refsaas, Jørn Lindbøl,

Thomas Lindbøl, Oddmund Undheim og Solfrid Larsen.

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1 Forberedelser til årsmøte

Oppgavene mellom medlemmene ble fordelt slik:

 Kåre setter opp saksliste, kontakter Tor-Esben vedr kunngjøring og adresseliste

 Solfrid gjør ferdig regnskap og lager utkast til budsjett 2020.

 Per-Kristian tar kontakt med jakt- og fiskeutvalget for å få rapporter fore 2019.

 Jørn og Kåre ser på et forslag vedr vedtektsendring på etpar punkter.

Vedtak enstemmig:

1) Styret legger opp til at årsmøtet holdes 29 mars.

2) Frist for å komme med forslag til saker på årsmøtet settes til 29 februar

3) Neste styremøte settes til 2 mars kl 19. Leder innkaller. Årsmøtesaker.

Kåre Rasmussen

sekr

Styremøte Tirsdag 3 september

Styremøte i Skøelv grunneierlag

Tirsdag 3 september 2019 kl kl 1900- 2030.

Sted: kommunehusets møterom

Tilstede: Per K Edvardsen, Kåre Rasmussen, Esten E Bakkejord, Annika H Refsaas, Jørn Lindbøl og Dagfinn Solbakken.

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1     Jaktkort småvilt

Følgende vedtak ble gjort:

1)      Pga dårlige tellinger i Troms og fare for høyt jaktpress pga stengninger andre steder, åpnes ikke småviltjakta før 1 oktober. Vedtatt med 5 mot 1 stemme.

2)      Det settes en kvote på ryper på 2 pr dag. Det samme gjelder for skogsfugl, mens brunfugl er fredet. Enstemmig vedtatt.

3)      Smårovvilt kan jaktes som tidligere år.

Sak 2     Myndighet til å sette i gang tiltak i elva

Styret har drøftet hvordan man skal handtere akutte situasjoner i elva, jfr årets oppgang av pukkellaks. Det kan forventes at det kommer en ny pukkellaksoppgang om to år. Styret legger opp til følgende enkle prosedyre:

1)      Myndighetenes pålegg eller tillatelse skal foreligge før tiltak iverksettes

2)      Styret gjør vedtak om tiltak etter forslag fra f.eks fiskeutvalget

3)      Fiskeutvalget har da fullmakt til å gjennomføre tiltakene innen for de rammer som styret har satt.

4)      Berørte grunneiere skal så vidt mulig orienteres før tiltak vedtas og iverksettes.

Ut over dette vedtar styret å gi styreleder fullmakt til å kjøpe not/garn slik at laget er rustet til evt tiltak.

Sak 3     Oppsummering av årets fiske

Vedtak enst:

1)      Oppsummeringen fra fiskeutvalget tas til etterretning. Styret berømmer fiskeutvalget for innsatsen.

2)      Grunneierlaget tilbyr kommunen å sponse en ny strømkasse til kirkegården som en takk for at laget får hente strøm derfra.

Sak 4     Overfisket kvote og feil navn på kort

Vedtak enst:  De tre angjeldende fiskerne gis en advarsel.

Sak 5     Referater

Flg saker ble referert:

-          Fiskeutvalgets innspill til kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms

-          Overvåking av pukkellaks 2019 – orientering fra NINA (Norsk institutt for naturforskning)

Kåre Rasmussen

Sekretær

----------------

Styremøte Torsdag 2. mai kl 1900- 2000

Styremøte i Skøelv grunneierlag

Torsdag 2 mai kl 1900- 2000.

Sted: kommunehusets møterom

Tilstede: Per K Edvardsen, Kåre Rasmussen, Esten E Bakkejord, Oddmund Undheim, Solfrid Larsen, Annika H Refsaas, Jørn Lindbøl og møtende varamedlemmer Dagfinn Solbakken og Thomas E Lindbøl.

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Vedtak enst:

Årsmøtet har valgt leder, Per K Edvardsen og nestleder Annika H Refsaas.

Styret konstituerer seg selv. Følgende ble valgt:

Sekretær: Kåre Rasmussen. Kasserer: Solfrid Larsen.

Sak 2 Samarbeidsavtale Storvilt

Esten E Bakkejord følte seg inhabil i og med at han hadde vært med på å utarbeide avtalen. Styret vurderer det slik at han ikke er inhabil, da det ikke er en særskilt personlig interesse i saken. Forhandlingsutvalget var nedsatt av styret.

Utvalgets forslag er slik: Skøelv, felt 2 stiller til disposisjon 7988 dekar til Bjørga, etter fylt kvote. Det samme gjelder for Bjørga, som da stiller hele sitt felt til disposisjon for jaktlaget Skeølv, felt 2. Dette avtales mellom jaktledere på de to felt.

Vedtak enst:

 1. Samarbeidsavtalen om overgangsjakt mellom jaktfeltene Skøelv og Bjørga godkjennes.
 2. Vedtektene vedr underutvalg bør justeres når årsmøtet behandler endringer i vedtekter.

Sak 3 Valg av bestandsplanutvalg

Vedtak enstemmig:

 1. Bestandsplanutvalget består av Esten E Bakkejord, Svein Korneliussen, Helge Jakobsen og Dagfinn Solbakken.
 2. Utvalget konstituerer seg selg
 3. Valget gjelder for bestandsplanperioden
 4. Utvalget velger selv hvilke to som skal være medlemmer i områdestyret

Sak 4 Tildeling av storviltjakt

Det er kommet tre søknader om storviltjakt, en søknad for hvert jaktfelt. Gumpedal jaktfelt med Jørn Lindbøl som jaktleder, Skøelv jaktfelt med Svein Korneliussen som jektleder og Bakkejord jaktfelt med Esten E Bakkejord som jaktleder.

Vedtak enstemmig:

De tre søknadene godkjennes og tildeles jakt i henhold til søknadene.

Sak 5 Neste styremøte og åpning av salg av småviltkort

Vedtak enstemmig:

 1. Neste styremøte avholdes 2 september kl 1900.
 2. Det legges opp til at åpning av salget av småviltkort 5 september.
 3.  

Kåre Rasmussen

Sekretær

----------------

Referat styremøte 7.feb 2019

Tilstede Per Kr Edvardsen, Esten E Bakkejord, Solfrid Larsen,Annika Hamborg og Jørn Lindbøl.

 

1. Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen er satt i gang og samtidig er valgkomiteens leder på valg.

 

2. Fiske.

Bortvisning av parkerte biler utafor Luftforsvarets stasjons område.

Fiskeutvalget tar kontakt med vaktleder ved stasjonen-

 

Skadet villlaks som avlives og leveres inn til laget.

Fiskeutvalget tar fortløpende trekking blant medlemmene om hvem som skal ha fisken.

 

3. Årsmøtesak fra Svein Korneliussen

 

Jørn og Esten lager en innstilling fra styret.

 

4. Årsrapport jakt. Svein Korneliussen

 

5. Vektkontrollør . Annika Hamborg og jaktlagene.    

Styremøte 06.12.18 kl 1900 på kommunehuset

Tilstede Esten Einar Bakkejord, Solfrid Larsen, Jørn Lindbøl, Annika Hamborg og Per Kr Edvardsen.

 

Innmeldt avbud Oddmund Undheim

 

 

Saker

 

Fiskeutvalget

Oppsummering av årets fiskesesong er forsinket og vil være klart første halvdel av januar.

 

Jaktutvalget

Esten Einar informerte om årets jakt  på jaktfeltene Gumpedal, Skøelv og Bakkejord.

Jakta pågår fremdeles i jaktfeltet Bjørga.

 

Brev  fra Leif Skjellhaug

Styret behandlet saken og svar til Leif er sendt.

 

Økonomi

Solfrid informerte om lagets beholdning.

 

Årsmøte

Dato for årsmøte 2019 er satt til 31.03.19 kl 1800 i lillesalen på Solglimt

Salen er bestilt.

 

Neste styremøte slutten av januar.  

Styremøte torsdag 6.9.18

 kl 1900 på kommunehuset.

Tilstede: Per Kr Edvardsen, Annika Hamborg, Esten Einar Bakkejord og Jørn Lindbøl

Oppsummering av årets sportsfiske:

 Gjennomgang av oppsummeringen fra fiskeutvalget. Ingen merknader.

Reaksjonsformer ved brudd på lagets fiskeregler/vedtekter:

Enighet om bruk av paragraf 18 i lagets vedtekter. Denne innføres også i fiskeforskriftene.

Tiltak mot oter i laksetrappa:

Innkjøp av lys, lydalarm og viltkamera.

Kvoter på småvilt:

Vi følger statskog sine kvoter. 4 ryper og 1 skogsfugl pr.dag. Brunfugl fredet.

Esten Einar informerte om elgjakta og meldte inn 2 opplæringsjegere,

Andreas Lindbøl og Kristoffer Vaeng.

Godkjent av styret.

Neste møte planlagt 29.11.18

Per Kr Edvardsen

Styremøte 06.06.18

kl 1900 på kommunehuset.

Tilstede: Per Kr Edvardsen, Jørn Lindbøl, Solfrid Larsen, Annika Refsås og Dagfinn Solbakken

Sak 1. Brev fra Kåre Fjellheim

Styret tar det til etterretning. Prøve å få til et bedre samarbeid med Skøvannet grunneierlag.

Sak 2. Fiskeforskrifter for 2018

Styret godtar fiskeforskriftene, men vil ha inn at fiskere kan bli kontrollert av militært personell, på strekningen lyshaugkrysset – tangenkrysset.

Per Kr Edvardsen

Ref/leder

Styremøte Torsdag 26. april

Styremøte i Skøelv grunneierlag

Torsdag 26 april kl 1900- 2030.

Sted: kommunehusets møterom

Tilstede: Per K Edvardsen, Kåre Rasmussen, Esten E Bakkejord, Odddmund Undheim, Solfrid Larsen, Annika H Refsaas og Dagfinn Solbakken.

 Jørn Lindbøl hadde meldt forfall.

SAKER TIL BEHANDLING:

1 Konstituering av nytt styre

Vedtak enst:

Årsmøtet har valgt leder, Per K Edvardsen og nestleder Annika H Refsaas.

Styret konstituerer seg selv. Følgende ble valgt:

Sekretær: Kåre Rasmussen. Kasserer: Solfrid Larsen. Lederen og kasserer får fullmakt til å innhente tilbud på støtte til regnskapsføring.

2 Referat fra OURO 17

Vedtak enst:

 1. Lederen refererte rapportens del vedr. Skøelva, og styret tar rapporten til etterretning.
 2. Styret ber om å få tilsendt rapporten og rapporten legges ut på nettsida

3 Møteplan

Vedtak enst:

Neste styremøte er 7 juni kl 1900. Deretter 30 august.

4 Fiskeutvalg

Vedtak enst:

Fiskeutvalget suppleres med Jorunn Slettnes..

5 Gjerdesak – krav om jordskifte

Vedtak enst:

Styret mener at laget ikke er part i saken, og dette er ikke er en sak for grunneierlaget. Leder og sekretær får fullmakt til å sende brev til jordskifteretten om dette.

6 Tildeling av storviltjakt

Vedtak enst:

Dersom det ikke kommer inn mer en søknad pr jaktfelt, delegeres beslutningen til styrelederen. Dersom det kommer inn flere søknader innkalles det til styremøte.

Kåre Rasmussen

Ref.

----------------

Styremøte 22.02.18

kl 1900 Sørreisa kommunehus

Møtt: KR, PKE, DS, EEB, TEN

Ikke møtt: OU, AHR, SBK, SL

Sak1: Innkommet sak fra Per Kristian Edvardsen. Tilsvar fra Jordskiftedommer.

Viser til svar fra jordskiftedommer og styret kan ikke ta stilling til saken da det rører ved reguleringer og rettigheter fattet av jordskiftet.

Votering over om saken skal tas opp, 4 mot 1 for.

Sak 2: Styrets innstilling til innkomne saker til årsmøtet.

-           Saker fra JLH, PKE og styret.

Sak fra PKE ikke aktuell da rammene er de samme, det var vist til gamle vedtekter i innspill.

Innstillinger gjennomgått og godkjent iht. beslutninger.

Endringer av grunneierkort. Styrets innstilling er å øke fiskekortprisen.

-           Styrets saker til årsmøtet, mulighet å korrigere valg for å unngå skjevfordeling.

Vedtektene som ligger på vår hjemmeside og har vært utgangspunktet for revidering tilhører de forrige rettsboken. Sakene som er oversendt til Kåre må fortsatt revideres i vedtektene. Kåre går i dialog med Jordskiftedommer og får tilsendt gjeldende rettsbok i wordformat.

Sak 3: Gjennomgang av kommende valg. Rettelse etter sist møte.

-          Sak fra årsmøtet 2017 sendt over til valgkomite, sak vedrørende valg i år.
Styrets innstilling:
Slik styret oppfatter saken er 3 av styrets medlemmer på valg i år, mens 1 fra valgkomite er på valg. Til neste år derimot vil 4 av styrets medlemmer i tillegg til 2 revisorer, 2 vararevisorer og 2 fra valgkomiteen være på valg. Dette kan skyldes naturlig frafall eller andre faktorer som har forstyrret vervsyklusen. Styret anmoder årsmøte om å be den nye valgkomiteen om å løse denne saken til neste års årsmøte.

Vedtak enstemmig: Årsmøtet tok saken fra Hedly Lange Sørfosbog til orientering, styrets innstilling godkjent.

Sak 4: Anadrom sone

Saken foreslås oversendt fiskeutvalget for ferdigbehandling og viser til årsmøtevedtak sak 10 fra 2015.

Sak 5: Gjennomgang av saker til oppfølging fra årsmøtet i fjor.

-           Endring av informasjon i Brønnøyundsregistrene, utsettes til etter årsmøte

-           Vedtektsendringer til oppfølging fra årsmøetet 2017, huskeliste.

o   Styrets sammensetning

o   Valgnemd og sammensetning.

o   Sammensetning av personer i utvalg, styrets tilnærming til dette. Styret ønsker å styre dette selv og er avhengig av motiverte personer i utvalg. 10.10

o   Er lagets e-post i vedtekter.

o   Sak 10.22 bør inn i vedtekter.

-           Fiskeforskrifter på hjemmeside må oppdateres, det avventes til etter årsmøte i tilfelle endringer.

Sak 6: Gjennomgang av retningslinjer til oppsyn.

Mindre endringer vil bli foretatt og det vil presiseres hva som skal medbringes på oppsyn.
Det bør være oppstartsmøte med oppsyn før sesongen starter. De må lese gjennom instruks og fiskeforskriftene i §12 slik at de kan stille forberedt med ev. spørsmål.

Sak 7: Oppfølgingspunkt fra sist møte:

-           Esten undersøker oppsynskurs for oppsynet. Kurs arrangeres kun i regi av universitet/høyskole og krever generell studiekompetanse og er derfor ikke aktuelt.

-           E-postliste.

Listen sendes ut til styret for komplettering.

Sak 8: Eventuelt

Revidering av vedtekter vil ikke være klart til kommende årsmøte. Tas med i årsberetning.

SMS fra Inge.

Merknader til regnskap og budsjett, overskrift og midler til møtelokaler må revideres.

TIL OPPFØLGING

Stian lapper til avstemning

Send ut rapport fra fiskeutvlget og jaktutvalg.

Ingen flere styremøte før årsmøtet.

Styremøte 06.02.18

 kl 1900 Sørreisa kommunehus

Møtt:SBK, EEB, PKE, DS, TEN

Ikke møtt: KR, AHR, SAL, OU

Saksliste

Sak1: Innkommet sak fra Per Kristian Edvardsen.

-           Saken oversendes jordskiftedommer som kan ta stilling til at denne saken kan behandles av styret eller denne ikke kan endres siden den ev. bryter med vedtektene og vedtektsendringer.

Sak 2: Trekking av fisk, 3 stk.

Fisk 1 (Esten) – Ragna Vaeng.
Fisk 2 (Inge) – Inga Tomasaityte.
Fisk 3 (Kristian E) – Oddmund/Svenn Unnheim.

Sak 3: Gjennomgang av kommende valg.

I år er følgende på valg:

Tor Esben (leder)

Annika (nestleder)

Solfrid (styremedlem)

Kåre (styremedlem)

For ett av styremedlemmene må det velges kasserer. Esten Einar to gjenvalg i fjord under forutsetning at han skulle sitte et av to år som kasserer. Dvs. at en av de nye som velges inn i styret velges inn som kasserer.

Videre er valgkomite, 3 stk. på valg.

Revisorer 2 stk. og vararevisorer 2 stk.

Varamedlem 2 stk.

Styret fremmer sak til årsmøtet og ber om fullmakt til å rydde opp i skjevfordelingen ved valg.

Sak 4: Gjennomgå beslutning av kompensasjon fra sist møte

Det ble tatt feil utgangspunkt ved beregning av kompensasjonen ved sist møte.

Viser til sak 10.22 fra årsmøtet i fjord.

Utbetalt kompensasjon opprettholdes.

Sak 5: Gjennomgang av innkalling til årsmøtet 2018

Innkalling godkjennes.

Sak 6: Gjennomgang av saker til oppfølging fra årsmøtet i fjor – Videreføres til neste møte.

Sak 7: Eventuelt

-           Innkommet sak fra Jan L. Hagen.

Gjeninnfasing av sesongkort , saken støttes med 3 mot 2 stemmer. Innstillingen må rettlede saken i forhold til vedtektsforhold som rører ved sone 1. Videre tas også problematikk med omkamp opp.

Fiske på østsiden av mølnemuren. Styrets innstilling støtter forslaget.

Oppretting av egen konto til elva. Styrets innstilling støtter forslaget.

Info fra fiskeutvalget tas under årsmelding. Infoen ønskes oversendt styret slik at den kan gjennomgås før årsmøtet. Sammen gjelder info fra storviltjakt v/Svein Korneliussen.

-           Orientering fra PKE vedrørende rekruttering til fiskeutvalget.

Renate Edvardsen

Roy Engen

Andreas Elvevoll

Knut-Arild Johansen

Disse vil bli lært opp i video, gjennomslusing og øvrig arbeider i trappa.

-           Høstfiske v/PKE – lite fisket grunnet lite vann i elva. Mye fisk ble derimot fangstet ved brua under harpunering. Vanskelig å rekruttere til høstfiske.

-           Omkamp på årsmøter må fremmes ivaretas gjennom vedtektsendringer slik at vi unngår dette for fremtiden. Nergård mailer Kåre.

Saker til neste møte:

-           Er utvidelse av anadrom sone ved vendingselva innsendt?

-           Esten undersøker oppsynskurs for oppsynes.

-           Nergård tar gjennomgang av fiskeforskrifter og legger frem revidert innstruks til oppsynest.

-           Nergård tar gjennomgag av sist års årsmøte i forhold til om alle saker er behandlet.

-           Stian ser på E-postliste.

Styremøte 22.01.2018

 Sørreisa kommunehus kl1900

Møtt: Esten Einar Bakkejord, Dagfinn Solbakken, Solfrid Larsen og Kåre Rasmussen

Ikke møtt: Per Kristian Edvardsen, Stian Korneliussen, Annika Hamborg, Oddmund Unnheim.

Sak 1

Gjennomgang av oppsummering av fiskesesongen.

-          Det redegjøres for Jan Hagen hvilke midler som er tilgjengelig for arbeid i fisketrappa og omtales som prosjektmidler. Esten informerer Jan om forhold.

-          Styreleder henvender seg til PKE som var ansvarlig for gjennomføringen av Høstfisket.

Sak 2

Oppsynet for 2018

Forslag fra Inge Edvarsen.

-          Overvåkning – Opplæring plan for videreutvikle kompetanse tilknyttet fiskeutvalget.

Forslaget godkjennes av styret og saken oversendes fiskeutvalget.

-          Fast kontaktperson opprettes av styret.

Forslaget godkjennes av styret, dette avklares før neste sessongstart.

-          Tilby oppsynskurs for Inge og Gunnar. –Nergård informerer

Det må etterspørres sammendrag fra perioden 2018-19.

Sak 3

Vedtektsendringer etter årsmøtet.

Kåre Rasmussen er ansvarlig for utarbeidelse av forslag som legges frem for styret før.

Sak 4

Sak fra Morten Refsaas.

Saken informert for styret.

Eventuelt:

Regnskap og jakt.

Godtgjørelse – Utbetales av kasserer til oppsyn, veiing, bestandsplan og fiskeutvalg.

Svein Konrneliussen kontaktes av leder for utarbeidelse av rapport etter storviltjakta som tas under årsberetningen på årsmøtet.

Styremøte 12.06

Oppmøte:

Solfrid Larsen, Per Kristian Edvardsen, Tor Esben Nergård, Oddmund Undheim, Dagfinn Solbakken, Kåre Rasmussen, Oddmund Undheim, Anikka Hamborg,

Ikke møtt: Esten Einar Bakkejord, Stian Korneliussen   

Sak 1.

Orientering fra Ordfører vedrørende prossess rundt etablering av lakseslakteri ved gamle sponplatefabrikken.

Kommuneadministrasjonen forventet at en beslutning ville bli tatt i løpet av høsten. For kommunens del dreier dette seg om etablering av ca. 500 arbeidsplasser.

Et samlet styre stiller seg positiv til saken.

Sak 2.

Gjennomgang av korrigerte fiskeregler.

Gjennomgang av forslag fra Esten Einar Bakkejord om justering.

Vedtak: Fiskereglene godkjennes enstemmig, forslag fra Esten Einar forkastes.

Sak 3.

Hjemmeside Skoelva.net - Saken har vært diskutert og det har være noen uklarheter.

Med hensyn til at laget skal koste siden er styret tydlig på at vi i det minste må kunne ta ned siden, selve administrasjon kan påligge dagens administrator.

Sak 4.

Avtale med Johan Dale vedr. leie av bu.

Etter henvendelse fra Dale foreligger forlag på å inngå avtalen på nytt. Nytt pnkt. i avtalen blir at Dale skal motta en oppdrettslaks på over 4kg dersom det tas ut av trappa. Avtalen løper til en av partene sier denne opp.

Kåre Rasmussen er ansvarlig for å utforme og få signert ny avtale.

Vedtak: Saken godkjennes enstemmig.

Eventuelt:

Per Kristian Edvardsen - parkering ved BioForm

Har vært i dialog med daglig leder og parkering på plassen er greit så lenge parkeringen er til hinder for alminnelig ferdsel rundt lokalet og sperrer for vareleveranser.

Merknader knyttet til vedtak på forrige møte vedrørende avvikling av konto tilhørende skøelvprosjektet - Dette er en praktisk detalj som ikke påvirker budsjett. Selv om konoten avsluttes er midlene fortsatt øremerket gjennom budsjett.

Styremøte 15.05.2017 kl 1900 på Sørreisa kommunehus

Oppmøte:

Solfrid Larsen, Esten Einar Bakkejord, Per Kristian Edvardsen, Tor Esben Nergård, Oddmund Undheim, Stian Korneliussen, Dagfinn Solbakken.

Ikke møtt:

Anikka Hamborg, Kåre Rasmussen, Oddmund Undheim.

Sak 1.

Info fra fiskeutvalget. OK

Styret tar informasjonen i til orientering og har ingen innvendinger på de forutsetningene som ligger til grunn innenfor de rammer som styret har å forholde seg til.

Sak 2.

Leder går i dialog med Jan Hagen og undersøker kostnadsomfang på siden. Videre overtar vi ansvaret for driften av siden. Enstemmig.

Sak 3. 

Revidering av fiskeforskriften.

 • Henvisning til vedtekter ift.  Brudd på laget regler §9 pnkt. 2 , §18. Jordskifteloven §95.
 • Minimums hyppighet av oppsyn.
 • Hva skal kontrolleres ved oppsyn.
 • Opptrenden i oppsyn.

Solfrid ankom.

Sak 4.

Søknad felt 2 - Godkjent.

Søknad felt 3 - Godkjent.

Søknad felt 1 - godkjent med tillegg.

Sak 5.

Godkjenning av revidert budsjett, enstemmig godkjent.

Spørsmål fra kasserer, mht. At skøelvaprosjektet er avviklet er det ønskelig at dette overføres lagets fiskekonto.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6.

Leder sender brev på høring som adresseres kommunen i forhold til eventuelle dispensasjoner ut over lovverk.

Går i dialog med COWI, får oversikt over eventuelle endringer som foretas ved elva og som kan påvirke vår virkskomet.

Sak7.

Ekstra.

Ut fra veieskjema vil det fremgå hvem som har veid og kontrollert ved felling av elg.

Kompensasjon for veietjeneste blir utarbeidet etter veiing.

For oppsyn i elva skal det tilbys 1 fiskekort og 500kr. Totalt verdi 900kr.

Fiske av på østsiden av Mølnemuren ifølge vedtaket er styrets tilnærming. I hele murens lengde til senter av elven.

Vedtak - junior sesongkort videreføres da det ikke var tatt stilling til på årsmøtet.

Justering av fiskeopplegg tas direkte mellom leder og leder i fiskeutvalget.

Sak 8.

Leder informerte om dialog med Kent Allan, han vil benytte parkering med bra selv denne sesongen. Vi tar opp dialogen på nytt til neste år. Per Kristian snakker med Trond vedrørende parkering ved Bio Form.

Neste møte avholdes om ca. 14 dager.

Referent: Tor Esben Nergård (styreleder)

Styremøte 24.04.2017 kl 1900 på Skøelv grendehus

Styret i Skøelv grunneierlag har gjennomført sitt første møte etter årsmøtet 2017

I tillegg til styret var også leder for fiskeutvalget; Jan Hagen innkalt til møtet.

Oppmøte:

Kåre Rasmussen, Solfrid Larsen, Esten Einar Bakkejord, Per Kristian Edvardsen, Tor Esben Nergård, Stian Korneliussen og Jan Hagen.

Ikke møtt:

Anikka Hamborg, Oddmund Undheim og Dagfinn Solbakken.

Sak 1.

Generell gjennomgang av siste tids publiseringer på internett og medieomtale.

Sak 2.

Konstituering av nytt styre.

På årsmøtet ble Per Kristian Edvardsen valt som erstatter for Jan Hagen.

Konstituering vedtatt enstemmig.

Neste styremøte planlegges gjennomført i begynnelsen av mai.

Referent: Tor Esben Nergård (styreleder)