Årsmøte 2015

Saksliste

ÅRSMØTE I SKØELVA GRUNNEIERLAG 2015

22. MARS 2015   SKØELV GRENDEHUS   KL 1700

Sak 1.            Registrering av fremmøtte og fullmakter

Sak 2.            Valg av ordstyrer og sekretær

Sak 3.            Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 4.            Valg av tellekorps

Sak 5.            Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 6.            Åpning v. leder

Sak 7.            Årsmelding 2014

Sak 8.            Regnskap 2014

                       Innkomne forslag

Sak 9             Pris jaktkort småviltjakt

Sak 10           Vedtektsendring – utvidelse av anadrom sone

Sak 11.          Budsjett 2015

Sak 12.           Valg

Årsmelding 2014

SKØELVA GUNNEIERLAG – ÅRSMELDING 2014

Laget er organisert med styre, bestandsplanutvalg for jaktspørsmål, fiskeutvalg som tar seg av arbeidet med elva og laksetrappa.

STYRET:

Leder                                      Ivar Bjørkås

Nestleder                                Annika Hamborg Refsaas

Kasserer                                  Esten Einar Bakkejord

Styremedlem                           Oddmund Undheim

           «                                  Jan Leif Hagen

           «                                  Odd Arne Korneliussen

           «                                  Kåre Rasmussen

Varamedlem                            Dagfinn Solbakken

           «                                  Stian Korneliussen

Revisorer                                 Johny Fossbakk

                                               Kirsti Edvardsen

Vara revisorer                          Gunnar Elvevoll

                                               Lisbeth Fossbakk

Valgkomite:                              Inge Edvardsen Leder

                                               Jørn Lindbøl

                                               Hedly Lange Sørfossbog

Fiskeoppsyn:                            Gunnar Elvevoll

                                               Inge Edvardsen

                                               Jan Leif Hagen

Bestandsplanutvalg                  Esten Einar Bakkejord

                                               Svein Korneliussen

                                               Dagfinn Solbakken

Fiskeutvalg                              Jan Leif Hagen

                                               Inge Edvardsen

                                               Oddmund Undheim

                                               Morten Refsaas

                                               Per Kristian Edvardsen

                                               Thomas Johansen

Jaktoppsyn                              Gunnar Elvevoll

                                               Inge Edvardsen

Vektkontrollører                      Ivar Bjørkås

                                               Annika Refsaas

Trappeprosjekt                        Jan Leif Hagen

                                               Inge Edvarsen

Styret har siden årsmøtet 2014 avholdt 6 møter og behandlet 48 saker.

Jakta

STORVILTJAKTA 2014

Året 2014 var det andre i bestandsplanperioden. Vi var tildelt 19 dyr, og alle ble felt. Dette ga til sammen 2622,3 kg kjøtt.

Avskytinga gikk greit.

SMÅVILTJAKTA 2014

Grunneierlaget har lagt seg på samme linje som Statskog ang reguleringer av jakta. Prisen på jaktkort i grunneierlagets område ligger betydelig under prisen som Statskog opererer med.

Elva

Driftssesongen 2014

I året 2014 fikk vi den beste oppgangen av fisk forbi video som er registrert siden overvåkningen startet opp i år 2006.

Økningen i oppgang av fisk forbi video:

2011: 0,7%, 2012: 6,6%, 2013: 64,2% og 2014: 73,4%. En ser nå et svært positivt resultatet av reguleringene som er blitt gjennomført særlig før år 2010.

Utført arbeid i fisketrappa i 2014:

Bygget den nye videostasjonen og nytt trappeløp ned mot svingen av fisketrappa. Testet ut regulering av vann gjennom videostasjonen og gjennomslusing av fisk. Laget diverse rister.

Gjenstående arbeider i fisketrappa for 2015/2016:

Oppgradere videoutstyr, lukearrangement for supplerende vanninntak, gjenstående støypearbeid og opprenskning i inntaka til trappa. Montere vannregulering på den nye videostasjonen, Bygge ny liten bu for overvåkning og sette opp infotavler.

Fangst 2014:

Smålaks < 70 cm: 76 stykk av disse 56 under fisketrappa og 20 på oversiden.

Det ble gjenutsatt 17 smålakser under 70 cm og 18 over 70 cm.

Innblanding av oppdrett:

I prøvematerialet fra sportsfisket av fangstet laks: 24,2 %

I prøvematerialet fra både sportsfisket/overvåkningsfisket fangstet og gjenutsatt laks: 21,1%

Registret oppdrett i sports- overvåkningsfisket, luket ut i fisketrappa eller harpunert: 7,6%

Innblanding i gytebestand dvs. registrert oppdrett som ikke er oppfisket 3 stykk ca. 0,5% innblanding.

Det ble registrert 5 oppdretter forbi video. 4 av disse ble fangstet i sone 3 og 4.

Ut fra dette kan en si at Skøelva er en ganske så rein elv og innblandingen av oppdrett i den gytende villaksbestanden er minimal.

Årsmøtet retter en stor takk til Jan Leif Hagen, Inge Edvardsen og deres medhjelpere for arbeidet som er utført i laksetrappa og arbeidet ellers som er utført i elva for å tilrettelegge for fisket.

Likeså rettes en stor takk til bestandsplanutvalget for arbeidet utført i forbindelse med kartlegging av bestanden slik at vi kan få et optimalt utbytte av bestanden.

Styrets innstilling til vedtak:

Framlagte årsmelding godkjennes. (Enst)

Regnskap 2014/Budsjett 2015

Prisendring jaktkort

Sak 9: Pris på jaktkort småviltjakt

Skøelva grunneierlag har 300  kr som pris for årskort småviltjakt og 50 kr for døgnkort. Denne prisen har stått uendret fra jordskiftedommen var rettskraftig.

Da laget grenser opp til Statskog sine områder og har lagt seg på de samme ordninger og reguleringer for småviltjakta. Prisen for jaktkort er betydelig lavere enn det Statskog opererer med. Statskogs pris er 900 kr for kommunekort..

I og med at prisene for jaktkort småviltjakt har stått på stedet hvil siden 2007 er det på sin plass å regulere denne.

Styrets innstilling til vedtak:

Prisen på jaktkort for småviltjakt på området for Skøelva grunneierlag legges på samme nivå som det Statskog har for jaktkort kommune.

Årskort allmenheten: 700 kr

Døgnkort for allmenheten: 100 kr

Grunneierkort: 200 kr

Enstemmig

Vedtekstendringer anadrome sone

Sak 10 Vedtektsendring – Utvidelse av anadrom sone

Fiskerett for eiendommene Fossbakk 27/50 og Elverum 27/48 ble behandlet på årsmøtet 2014.

Flg vedtak ble fattet:

Det oppnevnes et utvalg på 3 personer som får i oppdrag å utrede anadrom sone for sideelvene til Skøelva. Utvalget består av Ivar Bjørkås, Thomas Johansen og Inge Edvardsen. Utvalget avgir sin innstilling til neste årsmøte.

Etter det leder har funnet ut er saken kun aktuell for Vendingselva. De øvrige bekkene og småelvene har grunneiere som allerede har fiskerett i Skøelva.

Rapport prøvefiske i Vendingselva 28/7 2014 av Thomas Johansen og Inge Edvardsen

Formål

Formålet med fisket var å fastslå hvilke deler av elva som kan være viktige produksjon og/eller oppvekstområder for Laks og sjøørret. Dette ved å fastslå tilstedeværelse av enten voksen eller yngel av laks og sjøørret .

Område

Prøvefisket ble foretatt fra der Vendingselva løper ut i Skøelva opp til storfoss (bilde på forsiden) som er det første 100 % sikre vandringshinder for større laks og sjøørret. Dette er en avstand på ca. 1km langs elva.

Metode

Det ble fisket med mark på små kroker, det ble også foretatt visuelt søk etter fisk i kulpene. Fisket bel utført 28 Juli 2014. Alle fisker ble artsbestemt ut fra utseende og lengde ble anslått. Alderskattegori (yngel / voksen fisk) ble anslått ut fra lengde og utseende.

Når det gjelder stasjonær ørret og sjøørret er dette å regne som samme art og ikke mulig å skille individer av disse fra hverandre på yngelstadiet. Ved smoltifisering som er en tilpasning til å leve i saltvann får sjøørreten det karakteristiske blanke utseende og parrmerkene (se bilde 1) samt de røde prikkene forsvinner. Størrelsen ved smoltifisering er ulik fra elv til elv og kan variere så mye som mellom 10 og 40 cm.

Det kan også være vanskelig å se forskjell mellom yngel av laks og sjøørret/ ørret, men noen karakteristiske kjennetegn kan brukes. Sjøørret yngel har som regel mere røde prikker enn laks og har ofte rød prikk og eller rød farge på fettfinna samt ofte røde finnekanter også på spord. Brystfinna på sjøørret når ikke lengre bak enn forkant av ryggfinna (se ilustrasjons foto) og overk jevebeinet strekker seg bak øyet når munnen er i lukket tilstand.

Laksyngel er smalere i overgang til spord har færre røde prikker, brystfinne som strekker seg bak forkant av ryggfinne, ikke rødt på fettfinnen og overkjevebein som ikke strekker seg lengre bak enn øyet. Laksyngel har som regel tydeligere Parrmerker enn sjøørret/ørret.

Bilder av noen av fiskene som ble tatt bel sent over til Jarl Koksvik i Miljødirektoratet for artsbestemmelse, han har tidligere arbeidt mye med artsbestemmelse av laks og sjøørret ved Vitenskapsmusset i Trondheim.

Yngel av laks fra Vendingselva på ca. 11 cm. Artsbestemt av Jarl Koksvik. Merk de tydelige parrmerkene

Yngel av ørret/sjøørret fra vendingselva på ca. 16 cm.

Resultat

Første fisk ble tatt rett ovenfor samløp mellom Vendingselva og Skøelva, dette var en laksyngel på ca 10 cm. Etter dette ble det tatt noen yngel av laks opp til 11 cm og sjøørret/ørret av alle størrelser mellom 10 og 18 cm hele veien opp til en liten kulp ca. 20 meter nedenfor brua. Her var det et ca 1,5 meter høyt fall i elva som regnes som et 100% vandringshinder for mindre fisk. I kulpen nedenfor

dette hinderet ble det både tatt og observert mye yngel av ulik størrelse. Alle fiskene som ble tatt hadde tydelige røde prikker og parrmerker og det ble ikke tatt fisk i smoltdrakt.

Fra dette vandringshinder og videre oppover ble det ikke tatt / kjent napp eller observert fisk før en kulp ca 500 meter på oversiden av brua, her ble det observert to større fisk estimert til ca. 15-20 cm størrelse. Videre oppover ble det totalt fanget to ørreter på 16 og 17 cm disse hadde tydelige parrmerker og røde prikker og var ikke smoltifisert. Det ble ikke kjent flere napp eller observert fisk utenom dette på hele strekningen opp til Fossen. Det ble ikke tatt eller observert kjønnsmoden oppvandrende fisk av hverken sjøørret eller laks.

Ørret fra vendingselva på 17cm tatt på strekningen mellom brua og fossen

Diskusjon

Det er usikkert om de største ørretene kan regnes som yngel eller om dette var kjønnsmoden stasjonær ørret ettersom fiskene ikke ble åpnet. Ut fra variasjon i størrelse for smoltifisering kan dette være begge. Det var en tydelig forskjell i mengden fisk som ble fanget og variasjon i størrelsen på fisk på oversiden og nedsiden av mulig vandringshinder for småfisk/yngel ca. 20 meter på nedsiden av brua. Nedenfor ble det tatt yngel av Laks opp til 11 cm og ørret/sjøørret yngel av alle størrelser fra 10-18 cm og det ble tatt/kjent napp etter fisk jevnt over hele strekningen. Ovenfor denne hindringen ble det kun tatt noen få fisk over 15 cm og tatt/sett fisk kun i noen større kulper. I områdene mellom disse kulpene ble det ikke sett eller kjent napp fra fisk.

Ut fra at det ble funnet ørret av alle ulike størrelser nedenfor brua tyder dette på at dette er et viktig oppvekstområde for ørret/sjøørretyngel og vi kan ikke utelukke at det foregår gyting av sjøørret i området. Ut fra elvas størrelse er det lite sannsynlig at laks gyter i området. På oversiden av brua ble det ikke funnet fisk mindre enn 15 cm og mengden fisk anses å være svært lav. De fiskene som ble tatt var tydelig ørret som ikke var smoltifisert og kan ut fra størrelsen antas mest sannsynlig å være

stasjonær ørret. At det ikke ble tatt eller observert fisk mindre enn 15 cm tyder på at det ikke foregår gyting i vesentlig grad i dette område og at det ikke foregår vandring av yngel fra skøelva forbi vandringshinder ved brua. Fossene fra brua og ca. 500 meter oppover er helt klart vandringshinder for mindre fisk og vil ved de fleste vannstander også være det for større fisk. Elva er generelt lita med tanke på å skulle ha skjulesteder for større laks eller sjøørret og vi antar at den er et lite attraktiv som standplass for større fisk. Selv om det ikke kan utelukkes at fisk kan vandre opp ved stor vannføring.

Konklusjon

Vendingselva nedenfor brua er et oppvekstområde for laksyngel og ørret/sjøørret og det og det kan ikke utelukkes at sjøørret gyter i området.

Det ble ikke påvist lakseyngel ovenfor brua og det ble ikke funnet tegn til at dette området er et viktig oppvekst område for yngel av ørret/sjøørret. Det ble ikke funnet tegn som tyder på at det foregår gyting av ørret/sjøørret i området fra brua til Vendingsfossen.

Styret behandlet saken som sak  4/ 15:

Styret hadde en grundig drøfting av saken og det bel fremmet to forslag til vedtak:

Forslag

Anadrom sone for Vendingselva settes til Vendingsfossen. Eiendommene Fossbakk og Elverum gis fiskerett i Skøelva.

Forslag

Rapport prøvefiske i Vendingselva 28/7 2014 av Thomas Johansen og Inge Edvardsen fastslår at Vendingselva opp til vandringshinder ca. 20 meter nedenfor brua er et viktig oppvekstområde for yngel av laks og sjøørret/ørret. Anadrom sone for Vendingselva flyttes til vandringshinder ca. 20 meter nedenfor brua. Thomas Johansen og Inge Edvardsen måler nøyaktig avstand fra brua til ny grense anadrom sone.

Forslag 2 ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemmer avgitt for forslag 1 .

Styrets innstilling til vedtak:

Rapport prøvefiske i Vendingselva 28/7 2014 av Thomas Johansen og Inge Edvardsen fastslår at Vendingselva opp til vandringshinder ca. 20 meter nedenfor brua er et viktig oppvekstområde for yngel av laks og sjøørret/ørret. Anadrom sone for Vendingselva flyttes til vandringshinder ca. 20 meter nedenfor brua. Thomas Johansen og Inge Edvardsen måler nøyaktig avstand fra brua til ny grense anadrom sone.

Årsmøtereferat 2015

REFERAT ÅRSMØTET 2015

Årsmøte i Skøelva grunneierlag 2015. 22.mars 2015 kl 1700

Sak 1. Registrering av frammøtte:

          17 jaktstemmer, 17 Fiskestemmer , Fullmakter 2.   Enst godkj.

Sak 2: Valg av ordstyrer og sekretær:

          Ordstyrer: Ivar Bjørkås, Sekretær Annika Refsaas  Enst. 

Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter. Enst godkjent

Sak 4. Valg av tellekorps.

          Valgt ble Per Kristian Edvardsen og Kåre Fjellheim. Enst

Sak 5. Underskrive protokollen.

          Wilfred Westgård og Otto Skogheim er valgt. Enst.

Sak 6: Åpning v. leder

         Anmerkning om at antall fremmøtte til årsmøtet stadig går ned. Antall fremmøtte må være

         minimum 15 for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Innkallinger vil bli sendt pr e-post.

Sak 7. Årsmelding 2014.

         Leder Ivar Bjørkås redegjorde. Årsmeldinga godkjent. Enstemmig.

Sak 8. Regnskap 2014  

          Kasserer Esten Einar Bakkejord redegjorde.

          Regnskapet er enstemmig godkjent

          Revisorrapport er enstemmig tatt til orientering.

INNKOMNE FORSLAG

Sak 9. Pris på jaktkort småviltjakt.

         Forslag fra Gunnar Elvevoll: Årskort 400 kr. Døgnkort 75 kr. Grunneiere 100 kr.

          Forslaget fra Gunnar Elvevoll ble satt opp mot styrets forslag( se saksutredning).

         Styrets forsla falt. Forslag fra Gunnar Elvevoll ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

Sak 10. Vedtektsendring - utvidelse av anadrom sone.

          Flg hadde ordet i saken: Ivar Bjørkås, Otto Skogheim, Esten E. Bakkejord, Jan L. Hagen,

          Gunnar Elvevoll, Inge Edvardsen, Per Kristian Edvardsen.

          Styrets forslag: Se saksutredning, Nytt forslag: Anadrom sone for Vendingselva settes til 

          Vendingsfossen. 

          Nytt forslag ble vedtatt med 12 av 17 stemmer.

          Styret må arbeide for å få ordnet det formelle.

Sak 11. Budsjett 2015

           Budsjettet enst. vedtatt.

           Kommentar om at styret tar opp til vurdering å evt. godtgjøre tidligere års elvearbeid.

Sak 12. Valg

            Styremedlemmer:

           Oddmund Undheim, Esten E. Bakkejord, Jan Leif Hagen ble enstemmig valgt.

            Valgkomite: Jørn Lindbøl, Hedfly Sørfossbog, Kristian Bakkejord enstemmig valgt.

Årsmøtet ble hevet kl 1900

Wilfred Westgaard, Sign, Otto Skogheim Sign, Ivar Bjørkås Sign