Innkalling og møtedokumenter

Referat og saksdokumenter

Referat etter årsmøtet finner dere på Dropbox via denne linken:

Årsmøte 2020 - 21. juni kl 1700 på Solglimt

Skøelv grunneierlag

MERK: Dokumenter som det vises til i innkallingen finner du ved å trykke HER!  

ÅRSMØTE I SKØELV GRUNNEIERLAG

Det innkalles til årsmøte i Skøelv grunneierlag søndag 21. juni kl 1700 på Solglimt.

Sakliste:

Sak 1 Velge ordstyrer og protokollfører

Sak 2 Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 3 Registrere frammøte

Sak 4 Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

Sak 5 Årsmelding og revidert regnskap 2019

Sak 6 Budsjett 2020

Sak 7 Endring av vedtekter

Sak 8 Behandling av innkomne saker

Sak 9 Valg av styre, leder, kasserer og varamedlemmer

Sak 10 Valg av to revisorer med vararepresentanter for to år

Sak 11 Valg av valgkomite

Sak 12 Godtgjøring for tillitsvalgte

Styret har behandlet sakene 5, 6, 7, 8 og 12, og det redegjøres nærmere for det nedenfor:

Sak 5 Årsmelding og revidert regnskap 2019

Årsrapport fra jaktutvalget og fiskeutvalget følger vedlagt. På årsmøtet vil disse bli gjennomgått.

Styret har hatt 4 møter og behandlet en rekke saker. Styrevedtakene publiseres fortløpende på

lagets nettsider www.skoelva.com. Styret har også gjort en så god som mulig oppdatering av

adressene til medlemmene, og denne lista legges ut på lagets nettsider. Lagets nettsider er som kjent

åpne for alle å se, og etter undersøkelser vi har gjort er det ikke lovlig i hht GDPR

(personvernforskrifter) å oppgi epostadressene på ei åpen nettside. Hvis noen medlemmer vil skrive

til medlemmene, så vil de få epost-adressene. Styret har ikke lyktes å finne eposter til samtlige eiere.

Vi mangler til ca 35 medlemmer. Det skjer eierskifter og i hht vedtektenes § 4 plikter både selgere og

styret å gjøre nye eiere oppmerksom på medlemskapet i laget, og at dette er pliktig.

Regnskapet er oversendt revisor, og vil bli lagt fram på årsmøtet.

Sak 6 Budsjett 2020

Budsjettforslaget er lagt ved.

Sak 7 Endring av vedtekter

Jørn Lindbøl og Kåre Rasmussen har på oppdrag av styret gjennomgått lagets vedtekter, oppdatert i

hht vedtak og foreslått en del justeringer. Det er ikke betydelig justeringer som foreslås. Det meste

handler om at en del av de opprinnelige vedtektene hadde med seg noen bestemmelser som bare

skulle gjelde de første driftsårene. Det som foreslås strøket er skrevet med rødt, og det som er nytt

er skrevet med blått. Vedtektene er oppdatert etter jordskifteoverrettens behandling.

Vedtektene er lagt ved, slik at alle kan se hva som foreslås. På møtet vil vi gå gjennom hvert punkt

som foreslås endret.

Sak 8 Behandling av innkomne saker

Nedenfor kommer de saker som er kommet inn fra medlemmene. Noe er betraktninger og gode

påminnelser til styret, og andre igjen handler om konkrete saker, med forslag. Styret vil i møtet

besvare det som er helt konkrete opprettinger på våre nettsider mv.

Brev fra Thomas Lindbøl:

1.Forslag om å forandre fiskerettighetene i Skøelva.

Sånn som det er nå så kan altså grunneiers ektefelle/samboer,barn,barnebarn, foreldre og

søsken fiske i elva. Dette gjelder da de som har eiendom som grenser til elva samt enkelte

eiendommer på Bakkejorda. Mitt forslag er at også andre medlemmer av grunneierlaget får mulighet

å kjøpe sesongkort i samtlige soner i Skøelva. Men at vi heller da skrenker inn på familietreet. Er

svært mange som pr dags dato kan få fiske på en eiendom. Det er en mye mer rettferdig og

inkluderende løsning at alle medlemmer får samme tilgang. Så kan kan vi heller begrense fiske

mulighetene til øverige grunneieres og de med elveeiendom til grunneier, grunneiers

ektefelle/samboer, barn og barnebarn.

Grunneiere i laget har etter min mening mye mer «bruksrett» til ressursene i Skøelv Grunneierlag, enn

grunneieres foreldre og søsken. For at ikke grunneiere elveeiendom skal føle seg snytt så kan jo

eventuelt de som ikke har eiendom tilknyttet elva omså betale dobbel årskort avgift.

2. Forslag om å utsette rypejakt for allinnrykk.

Forslag om at rype jakt for andre enn grunneiere utsettes til 1.okt. Dette praktiseres i andre

kommuner og grunneierlag i Troms og fungere bra. Vi vil da samtidig minske jakt trykket litt og det vil

bære fordeler å være grunneier.

I tillegg bør styret årlig vurdere begrensninger i antall døgnkort i forhold til

rypebestand/rypetellinger.

Styrets behandling:

Ad pkt 1: Styret er ikke innstilt på å fremme dette forslaget som styrets forslag til årsmøtet, men

ønsker å legge problemstillingen fram for årsmøtet for å drøfte den, slik at man evt på et senere

årsmøte kan behandle et forslag om vedtektsendring.

Ad pkt 2: Styret fremmer forslag om å endre vedtektenes §11 pkt 4 slik: Personer som ikke er

grunneiere kan kjøpe dagskort eller sesongkort. Småviltjakt for andre enn medlemmer kan utsettes

dersom styret beslutter det.

Brev fra Hedly Lange Sørfossbog:

Saker til årsmøte Skøelv Grunneierlag 2019

Sak 1. Prisene på småvilt jakta er ikke justert opp i forhold til sak 9 fra 2016. Kan styre redegjøre for

det.

Sak2. Valgnemnd i §9 1.: der står enda navngite personer.

Her fåreslår eg at teksten er: Valgkomiteen består av 3 styker, der øverst er leder og når den

person går ut, velges det en ny som kommer inn nederst, son blir det kontinutet i

valgkomiteen. Dersom alle går ut konstituerer dem seg selv.

Sak3. Brønnøysundregisteret er ikke oppdatert, her skal det vel være c/o skøelv grubeier lag nr 360

under adresse. Det står ikke noe mob nr etter kontaktperson heller.

Sak4. Veiekontrolører: det må utarbeides retningslinjer for bortskjæring av fett og ødelagt kjøtt i

skuddsår. Sånn at det er lik vilkår i alle jakt lagan.

Sak5. Fiskekort: sesongkort kr 1000,- : 60 døgn = 16,66 kr per døgn er alt for lite i forhold til anndre

elver og gr.kort. Gr. kort på kr 400,- : 60 døgn = 6,66 kr pr døgn. 500,-kr for gr. kort. 200,- kr

for døgn kort fra trappa og til Skøvannet å Gompedalen. 250,- kr for døgn kort ellers unntatt

sone 2 som er 300,- pr døgn. 2500,- pr sesongkort for salg. Da er det balagse mellom kortene.

Sak6. Medlemsliste: er ikke opdatert på fleire år, er det akseptabelt.

Alle saker er til årsmøtet, og styre for ordne opp i mangler og feil.

Styrets behandling:

Spørsmålene vil bli besvart i årsmøtet. Flere av punktene her handler om budsjettet, og samtlige

tilstedeværende medlemmer har anledning til å fremme forslag for årsmøtet.

Brev fra Stian Korneliussen:

sak 1)

Foreslår at grunneierlaget (elva) går til innkjøp av en tilpasset not for bruk i brukulpen,som tiltak om

det kommer uønsket fisk i elva.(oppdrett/pukkellaks)

Denne skal grunneiere med godkjenning fra styret og fylkesmannen kunne ta i bruk.  

sak 2)

Styrevedtak om å innføre tiltakssone i sone 1 fiskesesongen 2019.

Det ble på årsmøtet i 2019 informert fra fiskeutvalget om begrensningene i sone 1, (sak 8, årsmøtet

2019).

Det ble også informert fra styret i innkallingen, om at dette ikke kunne endres uten en ny jordskiftesak

og vedtektsendringer.

Hvordan kunne dette da gjennomføres med tanke på lagets vedtekter?  

Styrets behandling:

Ad pkt 1;

I møte 2 september 2019, sak 2, gjorde styret flg vedtak:

Styret har drøftet hvordan man skal handtere akutte situasjoner i elva, jfr årets oppgang av

pukkellaks. Det kan forventes at det kommer en ny pukkellaksoppgang om to år. Styret legger opp til

følgende enkle prosedyre:

1) Myndighetenes pålegg eller tillatelse skal foreligge før tiltak iverksettes

2) Styret gjør vedtak om tiltak etter forslag fra fiskeutvalget

3) Fiskeutvalget har da fullmakt til å gjennomføre tiltakene innen for de rammer som styret har

satt.

4) Berørte grunneiere skal så vidt mulig orienteres før tiltak vedtas og iverksettes.

Ut over dette vedtar styret å gi styreleder fullmakt til å kjøpe not/garn slik at laget er rustet til evt

tiltak.

Ad pkt 2:

Når det gjelder tiltaket i sone 1, så fikk vi anmodning fra fylkesmannen kort tid før fisket startet, så

styret behandlet dette pr epost. Dette var et tidsbegrenset tiltak.

Styret tar innspillet til etterretning. Dersom det på et seinere tidspunkt blir aktuelt å iverksette

ekstraordinære tiltak i elva vil berørte fiskerettshavere bli kontaktet. Tiltaket vil ikke bli satt i verk før

det foreligger godkjenning fra offentlig myndighet.

Sak 12 Godtgjøring for tillitsvalgte

Styreleder fremmet slikt forslag til endring av godtgjøringer til tillitsvalgte:

På bakgrunn av at medlemmer av jakt og fiskeutvalget får godtgjørelser for sitt arbeid, mener jeg at

også styret sine medlemmer burde tilgodesees.

Mitt forslag er :

Leder og sekretær får 2500,- pr år

Kasserer  3000,- pr år

Resterende styremedlemmer og varamedlemmer får godtgjort det samme som jakt og

fiskeutvalgsmedlemmer,

500,- pr år. 

Vedtak enstemmig:

Styreleders forslag vedtas, og fremmes for årsmøtet

Per K Edvardsen (leder)

Kåre Rasmussen (sekr)