Årsmøte 2014

Saksliste

ÅRSMØTE I SKØELVA GRUNNEIERLAG 2014

30. Mars 2014        Skøelv grendehus      Kl 1700

Sak 1.                        Registrering av fremmøtte med stemmer og fullakter

Sak 2.                        Valg av ordstyrer og sekretær

Sak 3.                        Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 4.                        Valg av tellekorps

Sak 5.                        Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 6.                        Åpning v leder

Sak 7.                        Årsmelding for 2013

Sak 8.                        Regnskap 2013

Sak 9.                        Budsjett 2014

Sak 11.         Innkommet forslag:

Krav om vedtektsendring: Utvidelse av anadrom sone Vendingselva

Sak 12.         Valg

Saksframlegg vil bli lagt ut på lagets heimeside. Papirer vil bli utdelt i møtet.

Styret ber om at alle som har tilgang på mail opplyser adressen til janlhag@yahoo.no

Skøelv 11.03.2014

Ivar Bjørk2ås 

Årsmelding

SKØELVA GRUNNEIERLAG – ÅRSMELDING 2013

Laget er organisert med et styre, bestandsplanutvalg for jaktspørsmål, fiskeutvalg som tar seg av arbeidet med elva og laksetrappa.

STYRET:

Leder:                        Ivar Bjørkås

Nestleder:                  Annika Hamborg Refsaas

Sekretær:                   Jan Leif Hagen

Kasserer:                   Esten Einar Bakkejord

Styremedlem:            Oddmund Undheim

            ”                      Kåre Rasmussen

            ”                      Reidar Lyshaug

Varamedlem:            Stian Korneliussen

            ”                      Kåre Fjellheim

Revisorer:                 Anne Bergheim

                                   Tommy Johansen

Vara:                          Jan Blomseth

                                   Jonny Fossbakk

VALGKOMITE:          Inge Edvardsen

                                   Arnfinn Pedersen

                                   Guttorm Bakkehaug

FISKEOPPSYN:          Gunnar Elvevold

                                   Jan Leif Hagen

                                   Inge Edvardsen

                                   Oddmund Undheim

                                   Per Kristian Edvardsen

BESTANDSPLANUTVALGET:

Leder:                        Svein Korneliussen

Medlem:                     Esten Einar Bakkejord

      ”                            Helge Jakobsen ( fra Bjørga jaktfelt)

      ”                            Dagfinn Solbakken

FISKEUTVALGET:

Leder:                        Jan Leif Hagen

Medlem:                     Johan Dale

      ”                            Per Kristian Edvardsen

      ”                            Oddmund Undheim

      ”                            Morten Refsaas

      ”                            Inge Edvardsen

      ”                            Bjørn Brones.

Styret har siden forrige årsmøte avholdt 4 møter og behandlet 23 saker.

STORVILTJAKTA 2013

Året 2013 var det første året i driftsplanperioden 2013 – 2015. For å etterkomme kravet i hjorteviltforskriften om areal er det inngått et samarbeid med valdene Heia og Rabbåsdalen. Det er opprettet et styre for det nye bestandsplanområdet. Fra grunneierlaget er Svein Korneliussen og Esten Einar Bakkejord oppnevnt. Vara: Ivar Bjørkås.

I 2013 ble det felt 16 dyr i grunneierlagets område. Dette ga til sammen 1897 kg kjøtt. Da det i 2012 ble tildelt en ekstrakvote på 5 dyr er det vanskelig å sammenligne resultatet for 2012 med foregående år.

Den nye hjorteviltforskriften krever for oss et areal på 100000 dekar for at vi skal kunne være et forvaltningsområde. Skøelva og Bjørga har til sammen 69290 dekar. Det har derfor vært nødvendig å søke samarbeid med tilgrensende vald. Dette arbeidet er det i hovedsak bestandsplanutvalget som har arbeidet med, og de har lyktes i å få i stand et samarbeid med Heia og Rabbåsdalen. Til sammen utgjør disse valdene og området som Skøelva og Bjørga har 110946 dekar. I samarbeid er det utarbeidet vedtekter for Vestre Sørreisa Bestandsplanområde.

SMÅVILTJAKTA.

For sesongen 2013/ 14 har det i grunneierlagets område vært de samme restriksjoner som Statskog har lagt på jakt av småvilt.

FISKESESONGEN 2013

Fisket er preget av restriksjoner. Sesongstart 1. Juli  og utsettingsplikt for villaks over 3 kg. I tillegg er det kun tillatt med flue og sluk som redskap.

Det ble fangstet 112 laks hvorav 37 ble gjenutsatt. Det ble tatt 80 stk sjøørret.

Det passerte 718 fisk forbi fisketrappa. Anslått vekt på fisk som passerte fisketrappa var1560 kg.

Det ble tatt 17 oppdrettsfisk i fiskesesongen.

UTTALELSER/ HØRINGER

Representanter har møtt på stormøte på Finnsnes ang. Oppdrett og lakseelver i Midt- Troms

Det er gitt uttalelser ang lakseoppdrett i Bjørga

Årsmøtet retter en stor takk til alle som har gjort en uvurderlig jobb for at laget skal fungere godt.

Skøelv 11/3 2013

Ivar Bjørkås

Styreleder

Saksutredninger

ÅRSMØTE SKØELVA GRUNNEIERLAG – SAKSUTREDNINGER

Sak 1:            Registrering av fremmøtte med stemmer og fullmakter

Sak 2:            Valg av ordstyrer og sekretær

                        Styrets innstilling til vedtak: Ingen innstilling

Sak 3:            Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste.

                        Styrets innstilling til vedtak:  

Innkalling, fullmakter og saksliste godkjennes

Sak 4:            Valg av tellekorps

                        Styrets innstilling til vedtak: Ingen innstilling

Sak 5:            Valg av tellekorps

                        Styrets innstilling til vedtak: Ingen innstilling

Sak 6:            Åpning v. Leder

Sak 7:            Årsmelding for 2013

                        Styrets innstilling til vedtak: Årsmeldinga godkjennes (Enst)

Sak 8:            Regnskap 2013 m. Revisorgodkjenning

                        Styrets innstilling til vedtak: Revidert regnskap godkjennes(Enst)

Sak 9:            Budsjett 2014

                        Styrets innstilling til vedtak:

Sak 10:         Innkommet forslag: Vedtektsendring – utvidelse av anadrom sone.

                        Lisbeth Fossbakk har i skriv av 31/1 2014 søkt om fiskerett for eiendommen Fossbakk 27/50.

                        Jan Leif Hagen skriver i mail av samme dato:

Foreslår utvidelse av den anadrome sonen i Skøelva til også å omfatte Venningselva opp til Venningsfossen. Hele utbredelsesområdet for anadrom laksefisk dvs. Så langt denne kan ta seg oppover i et vassdrag/ sidevassdrag skal være regulert og underlagt Lov om laksefisk. Dette gjelder for både fiskeutøvelsen i vassdraget, gyteområder og for beite/ oppvekstområder.

Styret vurderte denne søknaden og skrivet fra Jan Leif Hagen og fant at det må gjøres en vedtektsendring for å kunne imøtekomme søknaden. Alle sideelver til Skøelva må vurderes for å se om den av jordskifterettens grense på 100 meter fra djupålen er en riktig grense.

                        Vedtak enstemmig som innstilling til årsmøtet: 

                        Det oppnevnes et utvalg på tre personer som får i oppdrag å utrede anadrom sone for sideelvene til Skøelva. Utvalget består av Ivar Bjørkås, Thomas Johansen og Inge Edvardsen. Utvalget avgir sin innstilling til neste årsmøte

Sak 11:         Valg

                        Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer og verv i laget legges fram på årsmøtet.

INNTEKTERFISKE 2014

JAKT 2014
Elgjakt
110000


Jaktkort småvilt5000Renteinntekter


70

1700Fiskekort28000Sponsing2000Godtgjøring skjellprøver


100031070

116700


UTGIFTER
Fellingsavgift(13 voksen, 3 kalver)


8200
Administrasjon


3000

3000Arealleie Statskog5258Postboksleie432

432


Bankgebyr50

500


Godtgjøring kortsalg


3110

555Utstyr fisketrapp


0
Utbetaling av utbytte100000


6592

117945


Overskudd24478

-1245
Referat

Årsmøte 30. mars 2014 kl 1700 i Skøelv grendehus

Sak 1: Registrering av frammøtte med stemmer og fullmakter

Det var registrert 17 personer og dermed 41 jaktstemmer og 17 fiskestemmer.

Sak 2: Valg av ordstyrer og sekretær

Ivar Bjørkås ble valgt som møteleder

Kåre Rasmussen ble valgt som sekretær

Sak 3: Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Vedtak: Saksliste, fullmakter og innkalling ble godkjent

Sak 4 : Valg av tellekorps

Vedtak: Hedly Lange Sørfossbog og Per Kristian Edvardsen ble enstemmig valgt.

Sak 5: Valg av to til å underskrive protokollen

Vedtak: Hermod Skogheim og Sigurd Bakkejord ble valgt.

Sak 6: Åpning v/ leder

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen, samt redegjorde kort for lagets drift.

Sak 7: Årsmelding for 2013

Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent

Sak 8: Regnskap 2013 m/ revisorberetning

Vedtak: Det revisorgodkjente regnskapet godkjennes.

Sak 9: Budsjett 2014

Vedtak: Budsjettforslaget, det justerte forslaget, ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Forslag til vedtektsendring, - utvidelse av anadrom sone

Forslaget fra Jan Leif Hagen ble først tatt opp. Forslaget fikk 9 stemmer, mens 7 stemte mot. Forslaget fikk dermed ikke 2/3 flertall.

Deretter tok man opp styrets forslag. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11: Valg

Leder av valgkomiteen, Inge Edvardsen framla komiteen forslag:

1) Leder Ivar Bjørkås ( Enstemmig valgt)

2) Annika Refsaas ( Enstemmig valgt)

3) Odd Arne Korneliussen (Enstemmig valgt)

4) Kåre Rasmussen ( Enstemmig valgt)

Oddmund Undheim, Esten E Bakkejord og Jan Leif Hagen er ikke på valg

Som varamedlemmer:

1) Dagfinn Solbakken ( Enstemmig valgt)

2) Stian Korneliussen ( Enstemmig)

Som revisorer foreslo komiteen:

1) Johnny Fossbakk ( Enstemmig)

2) Kirsti Edvardsen ( Enstemmig)

Vara:

1) Gunnar Elvevold ( Enstemmig)

2) Lisbeth Fossbakk ( Enstemmig)

Valgkomite:

1) Inge Edvardsen, leder ( Enstemmig)

2) Jørn Lindbøl ( Enstemmig)

3) Hedly Lange Sørfossbog ( Enstemmig)

Møtet hevet kl. 1845

Kåre Rasmussen  Ivar Bjørkås  Hermod Skogheim  Sigurd Bakkejord

Sekr  Sign           Leder Sign    Sign                       Sign