Protokoll

ÅRSMØTE SKØELV GRUNNEIERLAG 2018

Sak 1.                    Registrering av fremmøtte og fullmakter

Det ble registrert 31 fiskestemmer og 47 jaktstemmer fra de oppmøtte.
For følgende eiendommer ble fullmakter ble fremvist:
27/7,100
27/50
27/34 og 30/10
27/49
28/1
33/2,32
34/5
33/8,11,28

Sak 2.                    Valg av ordstyrer og sekretær

Forslag vedtatt enstemmig:

Ordstyrer: Kåre Edvardsen
Sekretær: Tor Esben Nergård

 

Sak 3.                    Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Vedtak enstemmig:

Innkalling, fullmakter og saksliste godkjent.

 

Sak 4.                    Valg av tellekorps

Forslag vedtatt enstemmig:

Kristian Nergård og Stian Børge Korneliussen.

 

Sak 5.                    Valg av to til å skrive under protokollen

Forslag vedtatt enstemmig:

Hallgeir Angell og Leif Skjellhaug.

 

Sak 6.                    Åpning v. leder

Leder ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 7.                    Årsmelding 2017

Orientering ved leder:

Laget er organisert med styre, bestandsplanutvalg, fiskeutvalg.

STYRET:

Leder                                    Tor Esben Nergård                                          På valg

Nestleder                            Annika Hamborg Refsaas                              På valg

Kasserer                              Esten Einar Bakkejord                                    Funksjon på valg

Styremedlem                    Oddmund Undheim                                      

           «                                  Per Kristian Edvardsen

           «                                  Solfrid Aina Larsen                                           På valg

           «                                  Kåre Rasmussen                                               På valg

 

Varamedlem                      Stian Korneliussen                                           På valg

           «                                  Dagfinn Solbakken                                          På valg

 

Revisorer                             Johny Fossbakk                                                På valg

                                                Kirsti Edvardsen                                                På valg

 

Vara revisorer                   Gunnar Elvevoll                                                 På valg

                                                Synnøve Nergård                                             På valg

 

Valgkomite:                        Hanne Elvevoll

                                                Kristian Bakkejord

                                                Hanne Birgitte Bakkehaug                            På valg

 

 

 

Bestandsplanutvalg                        Esten Einar Bakkejord

                                                                Svein Korneliussen

                                                                Dagfinn Solbakken

 

Fiskeutvalg                                         Jan Leif Hagen

                                                                Oddmund Undheim

                                                                Morten Refsaas

                                                                Per Kristian Edvardsen

                                                                Thomas Johansen

Renate Edvardsen

Roy Engen

Andreas Elvevoll

Knut-Arild Johansen

 

Oppsyn                                                Gunnar Elvevoll

                                                                Inge Edvardsen

                                                                Dagfinn Solbakken

 

Vektkontrollører                              Annika Refsaas

                                                                Solfrid Aina Larsen

                                                                Inge Edvardsen

                                                                Kåre Rasmussen

 

Styret har siden årsmøtet 2017 avholdt 6 møter og behandlet 35 saker. Sakene som har blitt behandlet har vært en blanding mellom fiske-/ og jaktsaker. På vegne av alle grunneierne ønsker vi å takke alle som har bidratt inn i laget på frivillig basis, spesielt de som har bidratt med arbeid i elva, vektkontrollører og oppsyn.

Sammenlignet med tidligere, merker vi at arbeidet som ble lagt ned i 2016 med strukturering og opprydding har gjort arbeidet for 2017 en del lettere. Fortsatt gjenstår det en del arbeid med oppdateringer og i vår tilnærming til saksbehandling.

Styret ønsker at planer for fiske og jakt skal legge grunnlaget for hele planperioden. Det er viktig at man unngår større endringer underveis i planperioden. Dersom planene har kontinuitet vil vi kunne se utviklingen med bakgrunn i planene og situasjon når planene ble laget.

Det er den senere tid lagt ned mye arbeid i vedtektsendringene som skal gjøre arbeidet til styret lettere, og samtidig bidra til en bedre og tydeligere forvaltning på sikt. Dette arbeidet var planlagt ferdigstilt til dette årsmøtet, men dette arbeidet har vi dessverre ikke klart å kommet i havn med. Det vil bli jobbet videre med saken slik at laget kan ha oppdaterte og tydelige rammer å arbeide under. I tillegg er retningslinjene for oppsynet gjennomgått.

 

I forhold til lagets økonomi viser vi til egne saker som angår regnskap og budsjett. Lagets økonomi betraktes som god.

Videre ønsker vi i år som i fjor å understreke viktigheten av god dialog internt i laget, og at saker som er av viktighet for enkeltpersoner eller grupper fremmes til oss i styret for behandling på et tidlig tidspunkt. Laget skal sørge for at alle medlemmenes interesser blir ivaretatt innenfor de rammene som vi har å forholde oss til gjennom vedtektene. Det er fint om alle sakene kan fremmes styret så kan vi ta stilling til om saken er noe som styret kan ta stilling til eller om den må fremmes årsmøtet for behandling. Slik vil vi evne å holde ryddige rammer rundt årsmøtet.

Ingen innmeldte overtredelser fra oppsynet.

 

Leder orienterer på vegne av jaktutvalget

Storviltjakt 2017

Det observeres bra med elg i området, men det varierer mellom feltene. Tendensen er at det blir mindre ungdyr og kalver, men flere store okser. Vi mener at det bør tildeles flere okser og færre kviger/hodyr.

 

Felt 1: Bakkejord jaktfelt.

Her menes det å være stabil bestand. De ser godt med 1,5-åringer og også mange okser og storokser.

Felt 2: Skøelv jaktfelt.

Det er bra med dyr i området men det er for lite ungdyr i bestanden og lite kalver. Forholdsvis mange store okser.

 

Felt 3: Gumpedal jaktfelt:

I første uka av jakta var det observert godt med elg i fremre del av feltet. Observasjonene var av alle typer og kjønn. Det var mye rein innafor Steinura, her ble det observert 1 ku med 1 kalv og 1 ku med 2 kalver. Som vanlig ble det mindre elg når lauvet forsvant. Det ble, også her, observert flere større okser enn tidligere år.

Svein Korneliussen for jaktutvalget.

Leder orienterer på vegne av fiskeutvalget

Oppsummering av fiskesesongen 2017

Denne er vel unnagjort og har gitt oss både positive og negative erfaringer.

 

Gytemål og bestandsdata

Vi har med god margin igjen nådd gytemålet for Skøelva og vi registrerer en økning i bestanden mellom- og stor laks.

Smålaksbestanden var i 2017 liten og vi må anta at noe av grunnen til dette er de kraftige isgangene vi har hatt de siste åra. Jeg blir av den grunn å foreslå for fiskeutvalget at en i 2018 kjører det samme driftsopplegget som vi hadde i år.

 

Fisketrappa

Montert ny luke på supplerende vanninntak og lås mot isgang. Rydding av skog for å kunne komme til med maskin slik at en får ferdigstilt kanal for supplerende vanninntak og få rensket opp i observasjonskulpen. Testet ut video på planlagt plass i henhold til Skøelvaprosjektet som fungere meget bra. Demontert hoved luke og montert nød luke.

Ellers generell drift av trappa, loggføring, midtsesongsevaluering, analyser og årsrapporten kommer ut på vinteren.

 

Gjennomslusing

Etter et vel gjennomført gjennomslusingsarbeid i 2017 kan laget nå sende en faktura til Ferskvannsbiologen på kr. 30.000.

 

Per Kristian, Renate og Roy har hjulpet til med gjennomslusing og Per Kristian og Oddmund med hovedluke.

 

Ellers har fruen deltatt en del. Jeg går ut fra at styret er enig i at disse midlene skal øremerkes fisketrappa i lag med de resterende midlene etter Skøelvprosjektet. Jeg fikk ikke svar på min tidligere forespørsel om restmidlene etter prosjektet, og har derfor avventet med å få gjort reparasjonen etter isgangene og hovedluken. Her må det freses ut og gjenges en ny ters.

 

Reparasjon av skaden etter isgangene må tas før vårflommen.

 

Vi trenger også etter hvert å få skiftet ut deler av videoutstyret.

 

Fiskekortsalget falt med kr. 10.000

 

Sesongen ellers

 

Vi har i inneværende fiskesesong tatt 137 + 35 skjellprøver som er oversendt NINA og 5 skjellprøver som er sendt til Havforskningsinstituttet.

 

Oppdrett:

Det må ikke komme som noen overraskelse for noen i Skøelva at slik fisk ville skape problemer i 2017. I dag er lakseelvene avhengige av allmennheten for å få fisket opp mest mulig med oppdrett og i vår elv helst før den klarer å ta seg opp til fisketrappa. Får den passere denne blir den vanskelig å finne og det blir ikke enklere når en omtrent ikke har fiskeutøvelse på oversiden av denne.

 

I forbindelse med utfasingen av sesongkortet har fiskeutøvelsen i sone 1B og Sone 2 vært minimal. Bare 4 personer kjøpte kort der i år. Det har heller ikke vært så mye bedre på oversiden av fisketrappa. Det er ikke døgnkortkjøperne som hjelper oss med å ta ut oppdrett, men sesongkortkjøperen da disse kjenner elva godt.

 

I den beste oppgangen i slutten av juli passerte det en del oppdrettsfisk fisketrappa uten at en kunne gjøre så mye med det. De 2 smålaksene av oppdrett som ble fangstet på oversiden er det vanskelig å ta ut på video.

 

Høststilltaket 2017

Ble gjennomført i perioden etter 1.september og ut måneden. Delvis stangfiske med gjennomslusing og prøver i fisketrappa. Vi prøvde å få med de sesongkortfiskerne som har deltatt i tidligere år, men alle takket nei.

 

 

Drivdykking

 

Dykkingen bekreftet lite med smålaks på elva i forhold til mellom- og stor laks. Andelen er som for den videoregistrerte mengden. Det ble og harpunert i alt 11 oppdrettslaks i tiltaket.

 

Mvh

Jan Leiv Hagen for fiskeutvalget

 

Vedtak enstemmig: Årsmelding godkjent.

Vedtak enstemmig: Regnskap godkjennes.

 

Sak 9.                    Innkomne saker

Sak 9.1 (JLH sak 5) – Saken ble flyttet til å bli tatt som første sak under innkomne saker da det er en informasjonssak

Info fra fiskeutvalget v/Jan Hagen

Jan Hagen orienterte årsmøtet om kvalitetsnorm og viste til fiskeutvalgets side, Skoelva.net.

Sak 9.2 (JLH sak 1)

Utfasing av sesongkort vedtak på årsmøtet 2017

Forslag:

Sesongkortet gjeninnføres og forlenges helt ned til sjøen. Unntaket er sone 2, og for området på begge sider ved Skøelv bru som omfattes av særskilte reguleringer jfr. dom i jordskifte. Styret justerer fiskeforskriften punkt 5. Fiskekort og fastsetter pris for sesongkortet.

 

Styrets innstilling:

«Saken støttes med 3 mot 2 stemmer av styret.

Styret anmoder årsmøtet at om ikke å ta stilling til saken slik den foreligger fra Jan Hagen. Styret mener at et vedtak i saken vil være lovstridig da det bryter med reguleringene i lagets vedtekter.

Styret fremmer følgende sak på bakgrunn av fremmet sak:

Sesongkort gjeninnføres til å være gjeldende på samme måte som i 2016.»

 

Esten Einar Bakkejord redegjorde for styrets tolkning av vedtekter.

Saken ble diskutert med hensyn til forvaltning og tilgjengelighet fra årskortfiskere, mot rettigheter og juridisk tolkning på den andre siden.

Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer for og 15 stemmer mot.

 

Sak 9.3 (JLH sak 2)

Fredning av østsiden av Mølnemuren sak behandlet på årsmøtet 2017

Forslag:

For vestsiden av Mølnemuren skal det kunne fiskes som før.

Styrets innstilling:

«Det oppfattes av styret at vedtaket fra 2017 ble tatt på feil grunnlag. Styret ser at vedtaket ikke er hensiktsmessig og ikke tjener noe formål.»

Forslag fra Jan Hagen vedtatt enstemmig.

Sak 9.4 (JLH sak 3)

Midler fra miljøfondet

Forslag:

De resterende midler fra Skøelvaprosjektet og nye midler fra OURO-samarbeidet skal settes av på en egen konto og sikre årlig drift, vedlikehold, nødvendig oppgradering og fornyelse av videoutstyret m.m. Dette skal og kunne omfatte tiltak og justeringer på driftsarrangementet og reparasjon av dette, samt nyetableringer av t.d. Early-warning stasjon. Ferdigstillelse av gjennomslusings opplegget og reparasjon av isgang skaden på supplerende vanninntak og på hovedluken.

 

Styrets innstilling:

«Saken styrkes siden den er behandlet av styret.»

Saken ble orientert for årsmøtet.

Sak 9.5 (JLH sak 4)

Justering av fiskekortpriser

Forslag:

Foreslår igjen for 2018 at prisen på grunneierkortet justeres opp til kr. 500.- og deretter reguleres for hvert 5 år.

 

Styrets innstilling:

«Styret foreslår, som innbakt i budsjettet, at prisen på grunneierkort økes til 500kr.»

Forslag fremmes av Gunnar Elvevoll:

Fiskekortprisen er høy nok som den er.
Fiskekortprisen skal fortsatt være 400kr.

Gunnar Elvevolls forlag vedtatt med 16 stemmer mot 14 stemmer.

 

Sak 10.  Budsjett 2018

Kasserer informerte om budsjett, det ble påpekt avvik fra Leif Skjellhaug.
Vedtak enstemmig: kasserer får fullmakt til å korrigere budsjettet og sende dette over til sekretær/leder. Fiskekortpris må også korrigeres ved revidering av budsjett.

Korrigert budsjett for 2018:

Sak 11.  Valg

Valgkomiteen orienterte om deres arbeid. Det var tydelig at valgkomiteen hadde hatt utfordringer til å fylle rollene. Etter informasjon fra valgkomiteen er det tydelig at medlemmene har et inntrykk av at lagets arbeid er preget av konflikter. Det er en av årsakene til at de spurte ha avstått fra tilbud om å være med i laget.

Valgkomiteen hadde ikke klart å finne ny leder.

Det kom også frem at det heller ikke var funnet erstatning fra Hanne B. Bakkehaug som går ut av valgkomiteen.

Årsmøtet kunne ikke heves før det var funnet erstatninger for disse rollene.

Det ble gjort omrokkeringer i styret samt at Jørn Lindbøl takket ja til å sitte i styret for 1 år.

Hallgeir Angell ble forspurt om deltakelse i valgkommiteen.

Vedtak enstemmig:

Innstillig fra valgkomite og forslag fra årsmøtet vedtas enstemmig.

Leder: Per Kristian Edvardsen

Nestleder: Annika H. Refsaas

Kasserer: Esten Einar Bakkejord (ikke på valg, ble valgt som kasserer for et år til i fjor men ønsker ikke å inneha denne rollen i år).

Styremedlem: Jørn Lindbøl (1år)

Styremedlem: Oddmund Undheim (ikke på valg)

Styremedlem 2 år: Solfrid Larsen

Styremedlem 2 år: Kåre Rasmussen

Varamedlem 2 år: Dagfinn Solbakken

Varamedlem 1 år: Tor Esben Nergård

Revisor: Jonny Fossbakk

Revisor: Ivar Bjørkås

Vara revisor: Gunnar Elvevoll

Vara revisor: Marte Løvaas

Valgkomite: Hanne M. Elvevoll, Kristian Bakkejord, Hallgeir Angell


Møtet hevet

Protokoll godkjent via mail av Hallgeir Angell den 8/4-2018 og Leif Skjellhaug den 9/4-18.

Innkalling til årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SKØELV GRUNNEIERLAG 2018 
 
Det innkalles med dette til årsmøte i Skøelv grunneierlag søndag 18. mars 2018 kl. 1600 på Skøelv grendehus.  
 
Saksliste: 
Sak 1.   Registrering av fremmøtte og fullmakter. 
Sak 2.  Valg av ordstyrer og sekretær 
Sak 3.  Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste 
Sak 4.  Valg av tellekorps 
Sak 5.  Valg av to til å skrive under protokollen 
Sak 6.  Åpning v. leder 
Sak 7.  Årsmelding 2017 
Sak 8.  Regnskap 2017 
Sak 9.  Innkomne saker  
Sak 10.  Budsjett 2018 
Sak 11.  Valg 
 
Dokumenter og innkomne saker vil komme på lagets hjemmeside skoelv.com 
Vell møtt.  
 
Tor Esben Nergård 
Styreleder 
Skoelva.grunneierlag@yahoo.no