Fiskeforskrifter 2022

Oppdaterte forskrifter

Nye fiskeforskrifter 2022

De kan også lastes ned ved å høyreklikke her! og velge åpne i ny fane, deretter lagre.

§ 12. Fiskeforskrifter for Skøelva 2022

I revidert 5-årsplan for 2021-2025 settes det nye rammer for de lokale fiskeforskrifter. Bestandssituasjonen skal evalueres ved midtsesongsevaluering den 1.august og oppfølgende evaluering 15.august. I driftsopplegget med løpende overvåkning skal beskatning på tildelt grunnkvote evalueres i forhold til registrert oppgang. Også om det er grunnlag for å tildele en tilleggs kvote, eller fryse tildelt grunnkvote. Dette vil bestemme fisket etter 1.august. Styret og fiskeutvalget er gitt mandat av årsmøtet til å kunne foreta revisjon av § 12 om det kommer sentrale pålegg, eller at evalueringen den 1-15.august tilsier slikt. Revisjonen gjennomføres innenfor fastsatte sentrale reguleringer og lagets vedtatte 5 årsplan.

Forsvaret:

Alle som fisker i området mellom Lyshaugkrysset i sone 3 og Tangenkryset i sone 5 kan bli kontrollert av militært vaktpersonell. Observerer en uregelmessigheter kan en ta kontakt med laget sitt fungerende oppsyn ved Roy Engen 913 25 882, Per K. Edvardsen 413 33 380 eller Jan Leiv Hagen 900 10 260

1. Fangst:

Det tillates en totalkvote på 35% av videoregistrert villaks og sjøørret

Det er kun tillatt å fangste villaks innenfor rammene av de fastsatte kvoter. Fredet villaks skal slippes ut igjen på en mest mulig skånsom måte. All villaks > 90 cm er totalfredet.

Fangst av oppdrettslaks:

Fangstet oppdrettslaks skal fremvises for kontroll til lagets fiskeoppsynsmann Inge Edvardsen 909 87 199, eller til medlemmer i fiskeutvalget ved Roy Engen 913 25 882, Per K. Edvardsen 413 33 380, Jan L. Hagen 900 10 260. Oppfisket kvantum inngår i midtsesongsevaluering.

Klassiske visuelle kjennetegn på å være oppdrettsfisk er, avkortede gjellelokk, ett eller begge, mangler helt prikker eller har avkortede haleflikker. Disse kan i tillegg ha andre klassiske kjennetegn som klump- eller bølget bryst, ryggfinne og snutedeformasjon. Knuter i ytterkanten av brystfinnen skyldes biteadferd i merder. 

Skjellprøver:

Det skal tas skjellprøver på all fangstet laks. Det skal ikke tas skjellprøver på villaks som blir gjenutsatt i sportsfisket. Skjellprøvekonvolutter finner en ved postkassa ved Skøelv bru, på tavle i Fossen, på bua ved Mølna i sone 2 og på infotavle ved kirkegården. Skjellprøver skal leveres fortløpende i lagets postkasser.

Skadet laks :

Om villaks som det er utsettingsplikt på blir skadet slik at den ikke vil kunne overleve, skal den ikke settes ut igjen, men avlives og innleveres til laget. Ta kontakt med lagets fiskeutvalg, eller fisketrappa 95 42 33 38. Interesserte medlemmer kan få kjøpt fisken til fastsatt kilopris og får beskjed om henting av denne i fersk tilstand. Fisk som må fryses ned trekkes ut på medlemmer ved sesongslutt og seinest 15.september.

Minstemål for villaks er satt til 45 cm og for sjøørret 45 cm i henhold tilnasjonal forskrift.

Kvoter for Skøelva: Kvotene gjelder for alle typer fiskekort

1. Grunnkvote, 2. Personlig kvote og 3. Døgnkvote

Grunnkvoter:

Grunnkvoten gjelder fra fiskestart 1.juli til 15.september . Det er tillatt med en fangst av 120 villaks < 70 cm og 80 villaks fra 70 til 90 cm.

Grunnkvoten skal differensieres mellom sesongdel 1 og 2 ut fra forventede fiskeforhold, men for sesongdel 2 skal en ha en min. kvote på 40% av grunnkvote for å kunne sikre en kontinuerlig fiskeutøvelse gjennom hele sesongen. Dette er også viktig for å opprettholde et fiske på oppdrettsfisk og fremmede arter.  

Når grunnkvote/tilleggs kvote er oppfisket avsluttes fisket etter villaks, men fisket fortsetter på sjøørret. pukkellaks og oppdrettslaks som bifangst til sesongavslutning 15.september.

Tilleggs kvoter:

Om en 1.aug. har nådd GBM-Øvre med 100% økes kvoten for mellomlaks til 90 fisk

Om en 1.aug.har nådd GBM-Total med 100% økes kvoten for mellomlaks til 100 fisk

Tilleggskvoter påvirker ikke personlig årskvote.

Personlig kvote:

Definisjon på størrelser villaks: Smålaks > 70 cm, mellomlaks 70-90 cm og storlaks > 90 cm

Årlig personkvote er satt til 10 villaks som fordeles slik:

6 laks i sesongdel 1 (1.juli-15.august fordelt som 4 mellomlaks og 2 smålaks.

4 laks i sesongdel 2 (15.august-15 september fordelt som 2 mellomlaks og 2 smålaks.

En kan selvsagt fiske alle 10 som smålaks.

Døgnkvote:

1 villaks pr. fisker pr. døgn. For sjøørret er det døgnkvote på 1

Ved en eventuell fredning av villaks fortsetter fisket ut sesongen til 15.september etter sjøørret, pukkellaks og oppdrettsfisk som bifangst.

Kvote for sjøørret:

Det settes en års kvote på 10 sjøørret. Samlet uttak av sjøørret skal ikke overstige 35% av videoregistrert bestand.

2. Fiskeredskap

Det er tillatt å fiske med alle redskapstyper gjennom hele sesongen i alle soner. Fra og med 2020 tillates det bare bruk av sirkelkrok og miljøbly ved meitefiske. Det er forbudt å fiske med redskaper som har flere enn en trippelkrok, samt reke. Fiske med sluk kombinert med blysøkke er forbudt. Hov skal være knuteløs. Egnet tang for å ta ut fiskekrok, og redskap for å måle lengde på fisken skal medtas da en har utsettingsplikt på villaks > 90 cm i vassdraget.

3. Fiskesoner

Sone 1A: Fra sjøen til Jordbruelva

Sone 1B: Fra Jordbruelva til Holmen

Sone 2: Fra Holmen før Fossen og opp til fisketrappa

Sone 3, 4 og 5 : Fisketrappa - Lyshaugkrysset, Lyshaugkrysset - Tangen bru og Gumpedalen

4. Fisketider:

Sone 1A, sone 1B og sone 2 . . . . . . . . . . . . ..   fiskestart 1.juli – fiskestopp 15.september

Sone 3, sone 4 og sone 5 . . . . . . . . . . . . . . .   fiskestart 1.juli - fiskestopp 15.august.

Fiskedøgnet starter ved midnatt.

5. Fiskekort: Selges på Scanatura

Fisket er tillatt til bestemte tider etter kjøp av fiskekort og betalt fisketrygdavgift. Fangst skal innrapporteres fortløpende til Scanatura. Kortkjøpere plikter å selv sørge for at en har en korrekt og fullstendig profil. Fortløpende innrapportering er viktig da akkumulerte fangsttall skal avstemmes mot registrerte tall fra videoovervåkningen.

Døgnkort for allmennheten:

Sone 1A:         Selges   4 døgnkort til kr. 220,- / 3 kort på østsiden og 1 kort på vestsiden

Sone 1B:         Selges 10 døgnkort til kr. 220,- / uavhengig side.

Sone   2:         Selges   2 døgnkort til kr. 330,- /1 kort på østsiden og 1 kort på vestsiden

Sone 3,4, 5:   Selges  10 døgnkort til kr. 330,- / uavhengig side.

Sone 3, 4 og 5 er slått sammen til nytt fiskeområde hvor det selges 10 døgnkort, men fangst skal innrapporteres for gjeldende sone hvor fangsten er blitt tatt.  

Årskort for allmennheten:

Det selges 10 sesongkort til en pris av kr. 1,100.-. Det selges sesongkort junior til en pris av kr. 110.00. Sesongkortet gjelder for sone 1B, sone 3, sone 4 og sone 5.

Grunneierkort:

Den enkelte grunneier med fiskerett og nærmeste familie kan kjøpe grunneierkort til kr. 440.- jfr. § 13. Grunneierkortet er personlig og gjelder for hele vassdraget også for områder med regulerte grunneierstenger. Forsvaret kan kjøpe 1 grunneierkort til kr. 440,- . Kortet kan kun benyttes av en person om gangen. Forsvaret bestemmer internt hvem som kan benytte seg av dette kortet. Ansatte som er medlem av laget og har rettighet til fiske, kan ikke benytte seg av kortet. De som har kjøpt grunneierkort kan ikke kjøpe døgnkort. Barn av grunneiere u/16 år fisker gratis og kan fiske i alle soner med unntak av sone 2.

6. Krav til desinfisering: jfr. § 13 i sentrale fiskeforskrifter for Troms.

Alle kortkjøpere som er bosatt utenfor Sørreisa og Dyrøy kommune, eller som har vært i andre elver og fisket skal rense fiskeutstyret. Kortkjøpere henvises til selvbetjent rensestasjon ved Skøelv bru i sone 1A. Her vil en og finne en instruks for rensingen. 

7. Reguleringer for felles grunneierstenger jfr. jordskifteforhandlingene.

Plastkort for aktive stenger henger i Mølnebua, på tavla i Fossen og infotavla i Lyshaugkrysset.   

Fiske på nedsiden av Jordbruelva i sone 1A Vestsiden: Vestsiden: Eiendommen 34/13-16

Her kan det fiskes med maksimalt 3 aktive grunneierstenger på samme tid.

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 34 bnr 13-16

Rødt plastkort

1 aktiv

Fellestang

Resten av Gnr34 sine bruk

Gult plastkort

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 27, 28, 30, 31, 32 og 33

Blått plastkort

I tillegg 1 døgnkort for allmennheten som gjelder for hele vestsiden av sone 1A.

Fiske på nedsiden av Jordbruelva i Sone 1A Østsiden:

Hele området inngår i grunneierkortet og det er 3 døgnkort for allmennheten

Sone 2: Fiske i Fossen og Mølna

Østsiden: Sona øst Fossen kan fiskes med maksimalt 4 stenger på samme tid.

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 27 bnr 16

Rødt plastkort

1 aktiv

Fellestang

Resten av Gnr27

Gult plastkort

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 28, 30, 31, 32, 33 og 34

Blått plastkort

1 døgnkort for allmennheten, gjelder for hele østsiden av sone 2.

Vestsiden: Sone vest Mølna kan fiskes med maksimalt 4 stenger på samme tid.

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 33 bnr 8

Rødt plastkort

1 aktiv

Fellestang

Resten av Gnr33

Gult plastkort

1 aktiv

Fellesstang

Gnr 27, 28, 30, 31, 32 og 34

Blått plastkort

1 døgnkort for allmennheten, gjelder for hele vestsiden av sone 2.  

8. Brudd på lagets fiskeregler

Styret har hjemmel i vedtektene til å kunne iverksette sanksjoner mot fiskere som ikke overholder grunneierlaget, eller de offentlige forskrifter jfr. § 18 og §9 punkt 2

1. Brudd på offentlige vedtekter:

·       Fangst av laks > 90 cm

·       Fiske før og etter sesongen, Fiske på oversiden av fisketrappa etter 15.august

·       Ikke løst fisketrygdavgift

·       Brudd på nasjonale fastsatte krokstørrelser, bruk av reke m.m.

·       Fiske med ulovlige redskaper som garn m.m.

Brudd på disse vil bli innrapportert til styret som anmelder dette videre til politiet

2. Brudd på lagets vedtekter:

·       Om en overfisker kvoten villaks for sesongdel 1 mister en sin kvote for del 2

·       Om en overfisker kvoten for sesongdel 2 mister en delkvote 1 påfølgende år

·       Om en fisker uten å ha løst fiskekort utestenges en for resten av sesongen og i tillegg også den påfølgende fiskesesongen.

·       Ved bruk av ukorrekt størrelse på blysøkke gis en advarsel, gjentakelse fører til utestengelse resten av fiskesesongen.

·       Ved ikke rapport fangst gis en advarsel, ved gjentakelse blir en stengt ute resten av fiskesesongen

·       Oppdrettslaks som ikke fremvises til kontroll vurderes som villaks og trekkes fra på fiskeren sin mellomlakskvote og en mister også retten på bonus.

·       Ved Ikke levert, eller ufullstendig utfylt skjellprøve gis en advarsel. Navnet på fiskeren skal påføres skjellprøven.

·       Ved brudd på krav om desinfisering gis først en advarsel med påbud om å utføre dette. Nekter en å etterkomme dette bortvises en fra elva.

·       Om en ikke følger pålegg/advarsel fra lagets kontrollør bortvises en fra elva.

·       Ved overtredelse, eller bortvisning fra elva blir ikke fiskekortet refundert.

·       Fangst til Scanatura skal innrapporteres fullstendig og korrekt utfylt. Om ikke vil en få et varsel om å rette opp dette.

·       M ålt lengde på fangstet fisk skal være i samsvar med oppgitt vekt.

·       Ved kjøp av fiskekort på Scanatura/Inatur inngås en juridisk avtale mellom kortkjøper og Skøelv Grunneierlag med plikt om å sette seg inn i, og følge lagets fiskeregler. Brudd på dette kan føre til utestengelse fra å kjøpe kort.