Oversikt

Tiltakssone 2019

Tiltakssone i Skøelva 2019

Fiskeutvalget foreslår at det innføres en egen tiltakssone i Skøelva i området med brakkvann som vist på kartet til høyre (oransje område). Formålet med tiltaket er å stimulere til maksimal fiskeinnsats for å forhindre oppgang av pukkellaks. Tiltakssona legges inn under alle fiskekort. Tiltakssona er i dag i grunneierkortet og døgnkortet for sone 1A. Tiltakssona legges da også inn under døgnkortet for sone 1B, sone 2 og sone 3,4 og 5 og sesongkortet. All slik fisk skal avlives og det skal tas skjellprøver. Prøvematerialet sendes NINA i lag med prøver på laks i sportsfisket. Om det skulle kreves ekstra tiltak kontaktes Fylkesmannen i Troms.

Bakgrunn for tiltaket Vi har fått varsel fra NINA om at vi må være forberedt på tiltak om det kommer mye pukkellaks opp i elvene i 2019. NINA har fått i oppdrag av Direktoratet å overvåke slik fisk. Pukkellaks er ikke naturlig i norske vassdrag og er en uønsket fiskeart. Den vil ikke kunne påvirke genetisk den lokale bestanden av laks, slik som oppdrettslaks gjør. Men fisken har kort reproduksjonstid kun 2 år og om den får etablere seg i nedre del av elva vil yngel av denne kunne fortrenge yngel av den stedegne villaksbestanden pga. tetthetsavhengig dødelighet. Tiltaket omfatter også oppfisking av uønsket oppdrettslaks. Om dette blir et problem i årene som kommer vil fiskefella i Mølna bli høyaktuell. NINA og Fylkesmannen skal informeres om hvilke tiltak vi iverksetter. Skøelv Grunneierlag v/ Styret

Rapport fra NINA vedrørende tiltaket

For å åpne rapporten kan du høyreklikke på linken og åpne i ny fane, eller kopiere adressen inn i adressefeltet på nettleseren.