Årsmøte 2013

Referat fra årsmøtet i Skøelva Grunneierlag 2013. Skøelv grendehus 27/3

Møtestart: Kl 17.00

Sak  1: Registrering av fremmøtte med stemmer og fullmakter.

      Det ble registrert i alt 30 personlige stemmer på årsmøtet. I alt 61 graderte stemmer og 24 fiskestemmer.

Sak  2: Valg av ordstyrer og sekretær

Ivar Bjørkås ble valgt til ordstyrer og lagets sekretær Jan leiv Hagen ble valgt til årsmøtets sekretær.

Sak  3: Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Sak  4: Tellekorps ble valgt: Inge Edvardsen og Amund Lyshaug

Sak  5: Til å underskrive protokoll: Kjartan Lindbøl og Lisbeth Fossbakk

Sak  6: Åpning ved styrets leder Ivar Bjørkås

Sak  7  Styrets leder la frem årsmeldingen for 2012. Denne ble enstemmig godkjent.

Sak  8:  Regnskap 2012

Regnskap ble gjennomgått av kasserer. Unni Fossmo stilte spørsmål om hvor laget skulle selge jakt/fiskekort i 2013. Dagfinn Solbakken stilte spørsmål om sponsor inntektene.

Sak  9: Utbytte 2012.

Budsjettert underskudd dekkes inn av egenkapital. Styrets forslår at det ikke skal tildeles utbytte for elva i 2013. Midler fra fiske er forskuttert Skøelvprosjektet jf. årsmøtets vedtak i sak 10 i 2012.

Styret forslår utbytte for jakt på kr. 140.000

Styret sitt forslag vedtas.

Sak 10: Budsjett for 2013.

Forslaget til budsjett ble lagt frem. Esten Einar Bakkejord hadde innlegg til styret sitt forslag. Svein Korneliussen hadde liten forståelse for styrets forslag om en buffer på kr. 50.000. Esten Einar informerte om at det fantes offentlige midler å søke om. Det kom forslag om buffer på kr. 20.000 fra salen og Hedly Lange støttet dette.

Budsjett for 2013 ble vedtatt med justert buffer til kr. 20.000.

Sak 11: Fiskerett for eiendommene 34/30, 27/48 og 27/50

Leder Ivar Bjørkås redegjorde for styret sitt forslag om at de nevnte eiendommer kunne få tildelt fiskerett. Han refererte ellers til telefonsamtale med Nord-Troms Jordskifterett og samtaler med grunneiere som hadde kjennskap til historiske data vedrørende fiske i Vendingselva. Esten Einar Bakkejord redegjorde i sitt tilsvar til styrets forslag hva som jordskifterettens la til grunn for sin fastsettelse av lagets grense vedrørende fiske.  Han henviste videre til den ordlyden i våre vedtekter som regulerer dette og viste ellers frem en e. post utsendt av jordskiftedommer Øystein Nilsen. Jan Leiv Hagen redegjorde for hvordan de anadrome grensene ble fastsatt for gård 28 og 31 og hvilke kriterier som ble lagt til grunn for dette. Under hovedforhandlingene for gård 27 var anadrome sone ingen tema. Stian Korneliussen stilte spørsmål om det måtte avvikles en ny jordskiftesak om en skulle forandre slike rettighetsforhold. Esten Einar Bakkejord sa i en replikk at skulle utvidelse av et medlemskap gjøres slik som foreslått i denne saken, så måtte det gjøres en vedtektsendring med nytt årsmøte og 2/3 dels flertall. Hedly Lange påpekte at de berørte bruka måtte avklare slike rettsforhold med hovedbruket først. Ivar Bjørkås sa i replikk at årsmøtet kunne godkjenne dette først, så kunne de berørte bruka avklare med hovedbruka i ettertid. Jan Leiv Hagen redegjorde for hvordan Lakseloven omtaler anadrome grenser og at denne skal settes ved første vandringshinder som fisk ikke kan forsere. I denne saken ville en grense ved Vendingsfossen være naturlig. Stian Korneliussen m/flere satt frem følgende motforslag til styrets forslag:

Eiendommen 34/30 gis fiskerett, mens eiendommene 27/49 og 27/50 ikke gis slik rett.

Avstemning ved håndsopprekning:

12 stemte for Korneliussen m/flere sitt forslag, mens 9 stemte for styret sitt.

Sak 12: Godtgjøring for særskilte verv i laget

Styret foreslår for årsmøtet at de får fullmakt fra årsmøtet til å tildele gratis årskort eller godtgjørelse tilsvarende grunneierkort kr. 400.-  til medlemmer eller andre som jobber dugnad i laget. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13: Småpredatorkort

Styret foreslår at det utdeles gratis jaktkort til de som ønsker å fangste mink m.m. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 14: Samarbeid med Statskog

Styret foreslår et samarbeid med Statskog om kvote og lisensjakt på større rovdyr. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 15: Samarbeid med Rabbås, Storlia og Sørsida jaktlag.

Skøelva Grunneierlag inngår med dette slikt samarbeid. Styret foreslår at representantene fra Skøelva grunneierlag skal være Esten Einar Bakkejord og Svein Korneliussen, samt at Ivar Bjørkås skal være varemedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 16: Revisjon av fiskeforskrifter for 2013

      Styret foreslår at sone 1 skal deles inn i to nye soner. Sone 1a og sone 1b.

Sone 1a går fra sjøen og opp til Jordbruelva hvor grensen for sesongkortet går. Det kan selges et stk. døgnkort på hver side.

Sone 1b går fra Jordbruelva og opp til holmen i grense til sone 2. Det kan selges i alt 4 stk døgnkort der uavhengig side.

Sak 17: Valg

Valgkomiteen ved leder Unni Fossmo har i sin innstilling foreslått følgende.

Styremedlem Esten Einar Bakkejord tar gjenvalg.

Styremedlem Jan Leiv Hagen tar gjenvalg.

Forslag på nytt styremedlem Oddmund Undheim’

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag på ny valgkomitè

Inge Edvardsen

Guttorm Bakkehaug

Arnfinn Pedersen

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl. 19.00                                                         Sekretær: Jan Leiv Hagen

Underskrift av protokoll

Lisbeth Fossbakk                                           Kjartan Lindbøl
ÅRSMØTE I SKØELVA GRUNNEIERLAG 2013

17.mars 2013,  Skøelv grendehus, Kl. 17.00

Sak 1.    Registrering av fremmøtte med stemmer og fullakter

Sak 2.    Valg av ordstyrer og sekretær

Sak 3.    Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Sak 4.    Valg av tellekorps

Sak 5.    Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 6.    Åpning ved leder

Sak 7.   Årsmelding for 2012

Sak 8.   Regnskap 2012

Sak 9.   Utbytte 2012

Sak 10.  Budsjett 2013

Sak 11.  Fiskerett for eiendommene 27/48, 27/50 og 34/30

Sak 12.  Godtgjøring for særskilte verv i laget

Sak 13. Småpredatorkort

Sak 14. Småviltjakt

Sak 15. Samarbeid med andre jaktfelt i bestandsplanområdet

Sak 16. Revisjon av fiskeforskrifter

Sak 17. Valg

Saksfremlegg vil bli lagt ut på lagets hjemmeside. Papirer vil bli utdelt på møtet.

Styret ber om at alle som har tilgang på mail opplyser adressen til janlhag@yahoo.no

Skøelv 26.2.2013

Ivar Bjørkås


Saksframlegg til årsmøtet:

ÅRSMØTESAK 7.      ÅRSMELDING

Styrets innstilling til vedtak:

Fremlagte årsmelding for Skøelva grunneierlag godkjennes

ÅRSMØTESAK 8.      REGNSKAP

Styrets innstilling til vedtak:

Det fremlagte regnskapet for Skøelva grunneierlag godkjennes

ÅRSMØTESAK 9.      UTBYTTE 2012

Styret for Skøelva grunneierlag drøftet i sak om budsjett 2013 hvor stort utbytte for 2012 skulle være.

Styrets anbefaling til vedtak:

Det utbetales et utbytte på 80000 kr for 2012


ÅRSMØTESAK 10.    BUDSJETT 2013

Styret anbefaler at laget til enhver tid har en buffer på 50000 kr. Dette innarbeides i budsjettet.

Styrets anbefaling til vedtak:

Det fremlagte forslag til budsjett for Skøelva grunneierlag 2013 vedtas

ÅRSMØTESAK 11.    FISKERETT FOR EIENDOMMENE 27/48, 27/50  OG 34/30

Eier av 34/30 søkte i 2010 om fiskerett i Skøelva. Saken ble  av årsmøtet utsatt til 2011, men saken ble ikke tatt opp i dette møtet. Eiendommen grenser til elva og er omregulert til boligformål. Denne eiendommen skulle derfor kunne tas opp som nytt medlem.

Eiere av 27/48 og 27/50 har før årsmøtet søkt om å få fiskerett med begrunnelse at eiendommene grenser til Vendingselva og den anadrome grense er lengre opp enn det jordskifteretten fastslo. Leder har undersøkt med kilder som kjenner historien og alle bekrefter at laks har vært fanget helt opp til Vendingsfossen. Leder har og vært i kontakt med jordskiftedommer som mener det er opp til årsmøtet å gi disse eiendommene fiskerett.

Styrets anbefaling til vedtak:

Årsmøtet i Skøelva grunneierlag gir eiendommene 27/48, 27/50 og 34/30 fiskerett i Skøelva da alle disse grenser til elv. Betingelsen for fiskeretten er at hovedbruka avgir skyldøre og at transaksjonene blir tinglyst.

ÅRSMØTESAK 12.    GODTGJØRING FOR SÆRSKILTE VERV I LAGET.

For at laget skal fungere er det viktig at noen gjør en ekstra innsats. Dette gjelder arbeid i elva, fiskeoppsyn, ekstra arbeid i forbindelse med jakta og elgforvaltninga. For at ordninga skal fungere bør styret til enhver tid kunne fastsette hvilke oppgaver som skal honoreres.

Styrets anbefaling til vedtak:

Styret i Skøelva grunneierlag gis fullmakt til å gi personer som gjør en særskilt dugnadsinnsats for grunneierlaget et honorar som tilsvarer verdien av et grunneierkort for fiske som pr dags dato er 400 kr.

ÅRSMØTESAK 13.    SMÅPREDATORKORT

Såkalte småpredatorer desimerer bestanden av småvilt unødig og det er derfor i grunneierlagets interesse at det drives jakt på rev, kråke, mår, mink osv. Styret har drøftet saken og ønsker at de som vil drive jakt på disse dyrene får dekket jaktkort for småpredatorer.

Styrets innstilling til vedtak:

Grunneierlaget gir frie småpredatorkort til interesserte.

ÅRSMØTESAK 14.    SMÅVILTJAKT

Grunneierlaget har begrensninger på småviltjakta. Statsskog har og innført begrensninger i småviltjakta. Noen av områdene det jaktes på hos grunneierlaget grenser opp til statsskog sine område. Det vil derfor være aktuelt å samordne begrensningene i småviltjakta.

Styrets innstilling til vedtak:

Skøelva grunneierlag følger Statsskog sine regler for småviltjakt.

ÅRSMØTESAK 15.    SAMARBEID MED ANDRE JAKTFELT I BESTANDSPLANOMRÅDE.

Skøelva grunneielags område har sammen med Bjørga utgjort et bestandsplanområde. Når en ser tilbake på perioden dette har vært i funksjon ser vi at vi har høstet store fordeler med å ha en bestandsplan.   Det er nå kommet nye krav om areal for å få utgjøre et bestandsplaområde. De nye krava er på 100 tusen dekar. Bestandsplanutvalget for Skøelva har derfor samarbeidet med Rabbås, Storlia og Sørsida jaktlag om å danne et nytt bestandsplanområde som dekker kravet til areal. Det har vært lagt en betydelig innsats for dagen for å få til dette.

Arbeidsgruppa har utarbeidet vedtekter og ny bestandsplan for Vestre Sørreisa Bestandsplanområde. Styret støtter dette arbeidet.

Styrets innstilling til vedtak:

Skøelva grunneierlag inngår samarbeid med Rabbås, Storlia og Sørsida jaktlag.

Det velges to representanter fra Skøelva: Svein Korneliussen, Esten Einar Bakkejord.  Vara: Ivar Bjørkås

ÅRSMØTESAK 16.    REVISJON AV FISKEFORSKRIFTER
 

Styrets innstilling til vedtak:

Deling av sone 1 i to nye soner:

Sone 1 A

Går fra sjøen og opp til jordbruelva der grensen for sesongkort er. Selger et døgnkort på hver side.

Sone 1 B

Fra Jordbruelva og opp til holmen i sone 2. Selger 4 døgnkort uavhengig side.

Vi flytter med dette 3 døgnkort fra sone 5.

ÅRSMØTESAK 17.    VALG

Jim Are Løkke, Esten Einar Bakkejord og Jan Leif Hagen ble valgt inn i styret i 2011 og er dermed på valg.

Valgkomiteen har vært i funksjon og kommet fram til følgende:

Jim Are Løkke – tar ikke gjenvalg

Esten Einar Bakkejord – tar gjenvalg

Jan Leif Hagen – tar gjenvalg.

Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen Oddmund Undheim.

Eiendeler


Bankinnskudd2012

2011


Bank - Jakt konto 4776.14.84474

168 634

104 469

Bank - Fiske konto 4776.12.42012

13 660

27 959

Bank - Sponset Skøelva 4750. 2551066

805

26 918

Bank - Skøelvprosektet 12-14


26 043

-
Bank - Utbyttekonto 4776.16.49546

1 134

291

Bankinnskudd totalt210 276

159 637


Kundefordring


Krav R.Vaeng, for mye utbetalt utbytte

180


Sum fordringer180Sum eiendeler210 456

159 637


Egenkapital og gjeld


Kortsiktig gjeld


Leverandørgjeld12 500

0Skyldig utbytte870

100Sum kortsiktig gjeld13 370

100


Egenkapital


Tidligere års overskudd jakt


105 631

205229
Årets overskudd jakt63 167

-99 598Egenkapital jakt168 798

105631

Tidligere års overskudd fiske


53 907

29 182
Årets underskudd fiske


-16 645

24 725
Egenkapital fiske37 262

53 907

Årets underskudd Skøelvprosjektet 12-14

-8 973

0

Egenkapital Skøelvprosjektet


-8 973

0Sum egenkapital197 086

159538


Sum gjeld og egenkapital


210 456

159638


Revisjonsberetning 2012


Årets regnskap i Skøelv Grunneierlag viser et overskudd på kr. 37.548,-Årets overskudd godskrives egenkapitalÅrets resultat fordelt på avdelinger:


Årets overskudd jakt63 167
Årets underskudd fiske


-16 645

Årets underskudd Skøelvprosjektet 12-14

-8 973


Årets overskudd Skøelv Jakt og Fiske

37 548
Regnskapet er revidert og godtkjent.
Skøelv 17.2.2013

Anne Bergheim

Tommy Johansen

De øvrige verv er valgt for to år. Unni Fossmo i valgkomiteen har sittet to år og ønsker avløsning.

Regnskap og revisjonsberetning 2012: